Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sử / Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 ( theo từng bài và có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 ( theo từng bài và có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 ( theo từng bài và có đáp án)

Trắc nghiệm bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949

Trắc nghiệm bài 2: Liên Xô và các nước Đông ÂU 1945 – 1991. Liên Bang Nga 1991 – 2000

Trắc nghiệm bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Trắc nghiệm bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Trắc nghiệm bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh

Trắc nghiệm bài 6: Nước Mĩ

Trắc nghiệm bài 7: Tây Âu

Trắc nghiệm bài 8: Nhật Bản

Trắc nghiệm bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Trắc nghiệm bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Trắc nghiệm bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Trắc nghiệm bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Trắc nghiệm bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Trắc nghiệm bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935

Trắc nghiệm bài 15: Phòng trào dân chủ 1936 – 1939

Trắc nghiệm bài 16: Phong trào giải phòng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1935 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Trắc nghiệm bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946

Trắc nghiệm bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946 – 1950

Trắc nghiệm bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1951 – 1953

Trắc nghiệm bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc 1953 – 1954

Trắc nghiệm bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 1954 – 1965

Trắc nghiệm bài 22: Nhân dân miền Nam trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất 1965 – 1973

Trắc nghiệm bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam 1973 – 1975

Trắc nghiệm bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Trắc nghiệm bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)

Trắc nghiệm bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986 – 2000

Trắc nghiệm bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000