Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10 (có đáp án)
Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần hai bắt đầu từ
A. những năm 40 của thế kỉ XX.
B. những năm 30 của thế kỉ XX.
C. những năm 50 của thế kỉ XX.
D. những năm 60 của thế kỉ XX.

Câu 2. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật (những năm 40 của thế kỉ XX) phát triển qua mấy giai đoạn?
A. hai giai đoạn
B. ba giai đoạn
C. bốn giai đoạn
D. năm giai đoạn

Câu 3. Từ những năm 70 (thế kỉ XX ), cuộc cách mạng khoa học – công nghệ chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực
A. kinh tế
B. công nghiệp
C. khoa học
D. công nghệ

Câu 4. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra vào thế kỉ
A. XV.
B. XVI.
C. XVII.
D. XVIII.

Câu 5. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỉ XX khởi đầu ở nước
A. Nga.
B. Mĩ.
C. Anh.
D. Pháp.

Câu 6. Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu xuất hiện vào
A. đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
B. cuối những năm 80 của thế kỉ XX.
C. đầu những năm 80 của thế kỉ XX.
D. đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 7. APEC là tên viết tắt của tổ chức
A. Quỹ tiền tệ quốc tế.
B. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ.
C. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương
D. Diễn đàn hợp tác Á- Âu.

Câu 8. NAFTA là tên viết tắt của tổ chức
A. Diễn đàn hợp tác Á – Âu.
B. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ.
C. Ngân hàng thế giới.
D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Câu 9. WTO là tên viết tắt của tổ chức
A. Thương mại Thế giới
B. Diễn đàn hợp tác Á – Âu.
C. Ngân hàng thế giới.
D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Câu 10. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ lần hai là
A. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B. khoa học gắn liền với kĩ thuật.
C. mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ sản xuất.
D. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.

Câu 11. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã đưa con người chuyển sang nền văn minh
A. công nghiệp và hậu công nghiệp.
B. công nghệ thông tin.
C. kĩ thuật tiên tiến.
D. nhân loại

Câu 12. Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay là
A. bùng nổ dân số, tài nguyên cạn kiệt.
B. kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX.
C. nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao.
D. yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thời kì “chiến tranh lạnh”.

Câu 13. Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học – công nghệ từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là
A. sự thay đổi về cơ cấu dân số.
B. chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao.
C. sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hoá.
D. nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của con người.

Câu 14. Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là
A. nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau.
B. tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới cao.
C. thu nhập quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng.
D. các công ti xuyên quốc gia lớn kiểm soát kinh tế.

Câu 15. Trong giai đoạn nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, cuộc cách mạng khoa học công nghệ diễn ra với sự ra đời của những nội dung
A. thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, những dạng năng lượng mới.
B. thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, công nghệ sinh học, phát triển tin học.
C. vật liệu mới, công nghệ sinh học, năng lượng mới, phát triển tin học.
D. thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học.

Câu 16. Hai cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật mà nhân loại đã trải qua là
A. cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học – kĩ thuật thế kỉ XX.
B. cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học thế kỉ XX.
C. cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay.
D. cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX.

Câu 17. Giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật (nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX) được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ vì diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực
A. khoa học
B. kinh tế
C. công nghệ
D. công nghiệp

Câu 18. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn nhằm mục đích
A. hình thành các công ti xuyên quốc gia.
B. tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
C. đẩy mạnh xu hướng toàn cầu hoá.
D. thắt chặt quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 19. Xét về bản chất, toàn cầu hóa là
A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các khu vực, quốc gia.
B. sự tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.
C. sự tác động lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia trên thế giới.
D. sự tăng mạnh mẽ những mối liên hệ của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

Câu 20. Sự tồn tại của toàn cầu hoá là
A. sự bùng nổ tức thời của kinh tế thế giới.
B. sự tồn tại tạm thời trong quá trình phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế.
C. xu thế chủ quan của các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
D. xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược.

Câu 21. Nguồn gốc sâu sa chung của hai cuộc cách mạng: cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là
A. sự bùng nổ dân số.
B. đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
C. nhu cầu của sản xuất vũ khí.
D. yêu cầu của phát triển sản xuất.

Câu 22. Hãy chỉ ra những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa
A. sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia; sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn; sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.
B. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế; sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia; sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn.
C. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế; sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia; sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn; sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.
D. sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn; sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.

Câu 23. Ghi (Đ) hoặc (S) vào các ô dưới đây để xác định những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa

Câu 24. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai diễn ra từ những năm 40 của thế kỷ XX có đặc điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII
A. đạt được những thành tựu rất cao.
B. những phát minh sáng chế mới.
C. đã kết hợp chặt chẽ giữa khoa học và kĩ thuật.
D. sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.

Câu 25. Khi dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhân loại đang cần đến những yếu tố
A. Công cụ sản xuất mới có kĩ thuật cao; tài nguyên thiên nhiên được tái tạo.
B. Tài nguyên thiên nhiên được tái tạo lại; nguồn năng lượng mới và vật liệu mới.
C. Công cụ sản xuất mới có kĩ thuật cao; nguồn năng lượng mới và vật liệu mới.
D. Tài nguyên thiên nhiên được tái tạo; giảm tỷ lệ gia tăng dân số.

Câu 26. Hậu quả nặng nề nhất của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần hai mang lại cho thế giới là
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường.
B. Tai nạn lao động và giao thông.
C. Các loại dịch bệnh mới.
D. Việc chế tạo vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh.

Câu 27. Chọn một câu trả lời đúng nhất trong số các câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về đặc điểm của cách mạng khoa học – kĩ thuật:
“Khác với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII, trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, mọi phát minh (1) đều bắt nguồn từ nghiên cứu (2). Khoa học gắn liền với kĩ thuật, (3) đi trước mở đường cho (4)”.
A. Kĩ thuật – khoa học – khoa học – kĩ thuật
C. Kĩ thuật – khoa học – kĩ thuật – khoa học
B. Khoa học – kĩ thuật – khoa học – kĩ thuật.
D. Khoa học – kĩ thuật – kĩ thuật – khoa học

Câu 28. Ghép tên của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực cho phù hợp với từ viết tắt

Câu 29. Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO vào ngày
A. 7/11/2006 tại Giơ- ne-vơ (Thụy sĩ).
B. 11/11/2006 tại Hà Nội.
C. 11/11/2006 tại Pari (Pháp).
D. 7/11/2006 tại Niu-oóc (Mỹ).

Câu 30. Việt Nam tham gia diễn đàn APEC năm
A. 1989
B. 1995
C. 1998
D. 2006

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án)