Home / Ngữ Văn 10

Ngữ Văn 10

Tài liệu học Ngữ Văn lớp 10.

Cung cấp các bài soạn văn 10.

 

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Tóm tắt chuyện ”Chức Phán sự đền Tản Viên” Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục — Trích Truyền kì mạn lục — NGUYỄN DỮ) Ngô Tử Văn tên Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang, tính tình vốn cương trực, khảng khái, …

Đọc thêm