Home / Giải Toán 9

Giải Toán 9

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1
CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
>> Bài 1. Căn bậc hai
>> Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
>> Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
>> Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
>> Bài 5. Bảng Căn bậc hai
>> Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
>> Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
>> Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
>> Bài 9. Căn bậc ba
> Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
>> Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
>> Bài 2. Hàm số bậc nhất
>> Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
>> Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
>> Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
> Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1
CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
>> Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
>> Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
>> Bài 3. Bảng lượng giác
>> Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
>> Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
> Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN
>> Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
>> Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
>> Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
>> Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
>> Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
>> Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
>> Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
>> Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
> Ôn tập chương II – Đường tròn

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2
CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
>> Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
>> Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
>> Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
>> Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
>> Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
>> Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
> Ôn tập chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
>> Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
>> Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
>> Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
>> Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
>> Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
>> Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
>> Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
>> Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
> Ôn tập chương IV – Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 2
CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
>> Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
>> Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
>> Bài 3. Góc nội tiếp
>> Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
>> Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
>> Bài 6. Cung chứa góc
>> Bài 7. Tứ giác nội tiếp
>> Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
>> Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
>> Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
> Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU
>> Bài 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
>> Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
>> Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu
> Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM – TOÁN 9
Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 9
Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 9