Home / Giải Toán 10

Giải Toán 10

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 10
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP
>> Bài 1. Mệnh đề
>> Bài 2. Tập hợp
>> Bài 3. Các phép toán tập hợp
>> Bài 4. Các tập hợp số
>> Bài 5. Số gần đúng. Sai số
> Ôn tập chương I – Mệnh đề. Tập hợp

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
>> Bài 1. Hàm số
>> Bài 2. Hàm số y = ax + b
>> Bài 3. Hàm số bậc hai
> Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
>> Bài 1. Đại cương về phương trình
>> Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
>> Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
> Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình

CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
>> Bài 1. Bất đẳng thức
>> Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
>> Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
>> Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
>> Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
> Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình

CHƯƠNG V. THỐNG KÊ
>> Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
>> Bài 2. Biểu đồ
>> Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
>> Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn
> Ôn tập chương V – Thống kê

CHƯƠNG VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
>> Bài 1. Cung và góc lượng giác
>> Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
>> Bài 3. Công thức lượng giác
> Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ – TOÁN 10

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 10
CHƯƠNG I. VECTƠ
>> Bài 1. Các định nghĩa
>> Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
>> Bài 3. Tích của vectơ với một số
>> Bài 4. Hệ trục tọa độ
> Ôn tập chương I – Vectơ – Toán 10

CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
>> Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
>> Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
>> Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
> Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
>> Bài 1. Phương trình đường thẳng
>> Bài 2. Phương trình đường tròn
>> Bài 3. Phương trình đường Elip
> Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 10