Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án)
Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc thời gian
A. 20 – 9-1977.
B. 20 -10-1977.
C. 21-9-1977.
D. 23 -9-1977.

Câu 2. Việt Nam trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?
A. 110 .
B. 149.
C. 150. .
D. 160.

Câu 3. Quốc hội khóa mấy đã quyết định xây dựng nước Việt Nam thống nhất?
A. Khóa IV.
B. Khóa V.
C. Khóa VI.
D. Khóa VII.

Câu 4. Nhiệm vụ cần thiết, trước mắt đối với miền Bắc sau đại thắng mùa Xuân 1975 là
A. bắt tay ngay vào công cuộc tiếp tục xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
B. khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế.
C. vừa chiến đấu vừa sản xuất chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.
D. làm tròn nghĩa vụ hậu phương và nghĩa vụ quốc tế trong giai đoạn mới.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình chính trị, xã hội miền Nam sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng?
A. Chế độ của Mĩ và ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ.
B. Cơ sở của chính quyền thực dân mới vẫn tồn tại.
C. Cơ sở của chính quyền của Pháp vẫn hoạt động.
D. Những di hại xã hội của xã hội cũ vẫn tồn tại.

Câu 6. Từ 1954 đến 1975, miền Bắc đã đạt được thành tựu gì Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
B. Xây dựng xong cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản.
C. Xây dựng xong cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. Xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã hội.

Câu 7. Thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có tác dụng tạo nên những điều kiện
A. để miền Nam xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
B. để thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
C. xây dựng đất nước, đồng thời đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
D. chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước

Câu 8. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được thành lập đã có bao nhiêu nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao
A. 94.
B. 95.
C. 96.
D. 97.

Câu 9. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội vào năm
A. 1976.
B. 1977.
C. 1978.
D. 1975.

Câu 10. Quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa mấy thông qua?
A. Quốc hội khóa VI.
B. Quốc hội khóa VII.
C. Quốc hội khóa VIII.
D. Quốc hội khóa V.

Câu 11. Kết quả lớn nhất của kì họp Quốc hội khóa VI là
A. thống nhất về mặt lãnh thổ.
B. bầu ra các cơ quan của Quốc hội.
C. bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.
D. hoàn thành việc thống nhất về Nhà nước.

Câu 12. Nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975 là
A. thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
B. mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.
C. khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
D. ổn định tình hình chính trị – xã hội ở miền Nam.

Câu 13. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn diễn ra năm
A. 1975.
B. 1976.
C. 1977.
D. 1978.

Câu 14. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn , đã nhất trí
A. lấy tên nước là nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
B. chủ trương, biện pháp thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.
D. đổi tên Thành phô Sài Gòn – Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

Câu 15. Ngày 25-4-1976, nước Việt Nam diễn ra sự kiện chính trị nào sau đây?
A. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước.
B. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai.
C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất.
D. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước

Câu 16. Khó khăn lớn nhất của Việt Nam sau 1975 là
A. bọn phản động trong nước vẫn còn.
B. nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.
C. hậu quả của chiến tranh để lại rất nặng nề.
D. sồ người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao.

Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975 là
A. Quốc hữu hóa ngân hàng.
B. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến.
C. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể ở vùng mới giải phóng.
D. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa.

Câu 18. Sau năm 1975 miền Bắc tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với
A. Liên Xô, Trung Quốc.
B. các nước ở châu Á.
C. các nước ở Đông Nam Á.
D. đối với Lào và Campuchia.

Câu 19. Thuận lợi cơ bản nhất của Nước Việt Nam sau 1975 là
A. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.
B. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.
C. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.
D. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Câu 20. Đặc điểm nổi bật của Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975 là
A. sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.
B. Nhà nước trong cả nước đã thống nhất.
C. tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền.
D. mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau

Câu 21. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước bài học cách mạng nào được Đảng ta chủ trương vận dụng để giải quyết vấn đề biển đảo trong giai đoạn hiện nay?
A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.
B. Không ngừng tăng cường và củng cố khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân.
C. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Việt Nam.
D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế.

Câu 22. Cho các sự kiện sau:

Câu 23. Cho bảng dữ liệu sau. Hãy ghép mốc thời gian ở cột I cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở cột II.

Câu 24. Nội dung nào được thông qua trong kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976).
A. Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp.
B. Đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
C. Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
D. Nhất trí biện pháp thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Câu 25. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11/1975) được tổ chức tại
A. Sài Gòn.
B. Hà Nội.
C. Huế.
D. Đà Nẵng.

Câu 26. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại
A. Hà Nội.
B. Sài Gòn.
C. Huế.
D. Tuyên Quang.

Câu 27. Nội dung nào không được thông qua trong kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976).
A. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.
B. Thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
D. Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 28. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước được tiến hành vào thời gian
A. 22/4/1976.
B. 25/4/1976.
C. 23/4/1976.
D. 24/4/1976.

Câu 29. Chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thống nhất được thông qua tại kì họp thứ nhất Quốc hội khóa
A. III.
B. IV.
C. V.
D. VI.

Câu 30. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kinh tế miền Nam Việt Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng
A. Tư bản chủ nghĩa.
B. Xã hội chủ nghĩa.
C. Chủ nghĩa cộng sản.
D. Công nghiệp hóa.

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23 (có đáp án)