Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án)
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước được nêu ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI là
A. Đổi mới về kinh tế.
B. Đổi mới về chính trị.
C. Đổi mới về kinh tê và chính trị.
D. Đổi mới về văn hoá, xã hội.

Câu 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đâ bầuTổng Bí thư là
A.Trường Chinh.
B. Đỗ Mười.
C. Nguyễn Văn Linh.
D. Phạm Văn Đồng.

Câu 3. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000) của Đảng ta được thực hiện qua
A. 2 kế hoạch.
B. 3. kế hoạch.
C. 4 kế hoạch.
D. 5 kế hoạch.

Câu 4. Chương trình kinh tế được đưa lên hàng đầu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986-1990) là
A. Lương thực, thực phẩm.
B. Hàng xuất khẩu.
C. Hàng tiêu dùng.
D. Hàng xuất khẩu và tiêu dùng.

Câu 5. Số liệu không đúng trong thành tựu đạt được về lương thực, thực phẩm của kế hoạch 1986-1990 là
A. Sản xuất lương thực năm 1986 đạt 17 triệu tấn.
B. Sản xuất lương thực năm 1987 đạt 17,5 triệu tấn.
C. Sản xuất lương thực năm 1988 đạt 19,5 triệu tấn.
D. Sản xuất lương thực năm 1989 đạt 21,4 triệu tấn.

Câu 6. Năm 1989 số gạo nước ta xuất khẩu là
A. 1,2 triệu tấn.
B. 1,3 triệu tấn.
C. 1,4 triệu tấn.
D. 1,5 triệu tấn.

Câu 7. Nước mà Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất là
A. Trung Quốc.
B. Philippin.
C. Malaixia.
D. Cuba.

Câu 8. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới (1986-1990) của Đảng chứng tỏ
A. Đường lối đổi mới chưa phù hợp với hòan cảnh đất nước.
B. Đường lối đổi mới không đúng.
C. Đường lối đổi mới là đúng nhưng bước đi chưa phù hợp.
D. Đường lối đổi mới là đúng, bước đi cơ bản là phù hợp.

Câu 9. Tại sao ta phải đổi mới?
A. Đất nước lâm vào khủng hoảng.
B. Đất nước không lâm vào khủng hoảng.
C. Cần khắc phục những khuyết điểm, đưa đất nước đi lên.
D. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật, sự khủng hoảng trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN.

Câu 10. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nhà nước ( 1976 – 1985) Đất nước ta vẫn còn có những khó khăn nào?
A. Không hề còn khó khăn.
B. Khủng hoảng về kinh tế – xã hội.
C. Khủng hoảng về chính trị – xã hội.
D. Khủng hoảng về kinh tế – chính trị.

Câu 11. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra đầu tiên tại Đại hội nào?
A. Đại hội IV
B. Đại hội V.
C. Đại hội VI.
D. Đại hội VII.

Câu 12. Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dấu bước chuyển biến sang thời kì đổi mới là:
A. Đại hội IV.
B. Đại hội V.
C. Đại hội VI.
D. Đại hội VII.

Câu 13. Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại đại hội VI?
A. Đổi mới về kinh tế.
B. Đổi mới về văn hóa.
C. Đổi mới về chính trị.
D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Câu 14. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu CNXH mà phải làm gì?
A. Làm cho CNXH ngày càng tốt đẹp hơn.
B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.
C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.
D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

Câu 15. Nội dung trọng tâm công cuộc đổi mới của Đảng?
A. Đổi mới chính trị.
B. Đổi mới văn hóa.
C. Đổi mới kinh tế.
D. Đổi mới xã hội.

Câu 16. Đại hội đề ra đường lối đổi mới diễn ra vào thời gian nào?
A. Năm 1985.
B. Năm 1986.
C. Năm 1987.
D. Năm 1988.

Câu 17. Trọng tâm của đổi mới là lĩnh vực nào?
A. Văn hóa.
B. Kinh tế.
C. Chính trị.
D. Tổ chức, tư tưởng.

Câu 18. Đường lối đổi mới của Đảng diễn ra trong lĩnh vực kinh tế – xã hội là
A. Đổi mới toàn diện đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới xã hội, trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
B. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới chính trị.
C. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới chính trị gắn liền đổi mới tư tưởng, trọng tâm là đổi mới về chính trị.
D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế phải gắn liền đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Câu 19: Đâu là nội dung không nằm trong đường lối đổi mới về chính trị của Đại hội VI
A. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
B. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.
C. Chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
D. Xây dựng nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa.

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án)