Home / Môn Lịch sử 12

Môn Lịch sử 12

Môn Lịch sử lớp 12

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27 (có đáp án) Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án) Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án) Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án) Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23 (có đáp án) Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22 (có đáp án) Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án) Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20 (có đáp án) Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19 (có đáp án) Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với …

Đọc thêm

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18 (có đáp án) Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với …

Đọc thêm