Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3 (có đáp án)
Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Thời gian thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa?
A. tháng 10/1946
B. tháng 10/1947
C. tháng 10/1948
D. tháng 10/1949

Câu 2. Sau 1945 trong bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành:
A. hai miền theo vĩ tuyến 16
B. hai miền theo vĩ tuyến 18
C. hai miền theo vĩ tuyến 38
D. hai miền theo vĩ tuyến 54

Câu 3. Những nước nào được mệnh danh là “ 3 con rồng” ở châu Á?
A. Hàn Quốc, Hồng Kong, Đài Loan
B. Hàn Quốc, Hồng Kong, Trung Quốc
C. Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan
D. Trung Quốc, Hồng Kong, Đài Loan

Câu 4. Nước nào có tốc độ kinh tế tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới từ đầu thế kỹ XXI
A. Nhật Bản
B. Trung Quốc
C. Hồng Công
D. Đài Loan

Câu 5. Nhà nước Đại hàn dân quốc được thành lập năm nào?
A. tháng 8/1948
B. tháng 8/1949
C. tháng 8/1950
D. tháng 8/1951

Câu 6. Cuộc nội chiến QDĐ- ĐCS Trung Quốc bắt đầu khi nào?
A. trong chiến tranh thế giới II
B. trước chiến tranh thế giới II
C. sau chiến tranh thế giới II
D. trước và trong chiến tranh thế giới II

Câu 7. Cuộc CM DTDC của ND Trung Quốc hoàn thành đã chấm dứt bao nhiêu năm nô dịch?
A. 50 năm
B. 100 năm
C. 150 năm
D. 200 năm

Câu 8. Cuộc cải cách KT- XH của Trung Quốc bắt đầu vào thời gian nào?
A. 12/1978
B. 12/1979
C. 12/1980
D. 12/1981

Câu 9. Ai là người khởi xướng cuộc cải cách KT- XH ở Trung Quốc?
A. Mao Trạch Đông
B. Đặng Tiểu Bình
C. Lưu Thiếu Kỳ
D. Giang Thanh

Câu 10. Mục tiêu của cuộc cải cách KT- XH năm 1978 ở Trung Quốc là?
A. giàu mạnh, dân chủ, văn minh
B. tự do, bình đẳng, bác ái
C. nâng cao dân trí
D. dộc lập tự chủ

Câu 11. Nhiệm vụ trung tâm của cuộc cải cách 1978 là gì?
A. phát triển kinh tế
B. phát triển văn hoá xã hội
C. cải cách và mở cửa
D. xây dựng quốc gia giàu mạnh

Câu 12. Từ 1978 trở đi trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thường hoá quan hệ với các nước nào?
A. Mỹ, Liên Xô, Mông Cổ, In-đô-nê-xi-a
B. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam
C. Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam, Cu ba
D. Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp, Cu ba

Câu 13. Sau 20 năm đổi mới nền kinh tế Trung Quốc có biến đổi gì?
A. tiến bộ nhanh chóng
B. tiến bộ không đáng kể
C. không có tiến bộ
D. kinh tế đi xuống

Câu 14. Từ năm 2000 cơ cấu thu nhập theo khu vực kinh tế của Trung Quốc từ:
A. công nghiệp và dịch vụ
B. công nghiệp và nông nghiệp
C. nông nghiệp và dịch vụ
D. thủ công và công nghiệp

Câu 15. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay?
A. thực hiện đường lối bất lợi cho cách mạng Trung Quốc
B. bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô
C. gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam
D. mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới

Câu 16. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa là?
A. kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.
B. báo hiệu sự kết thúc ách thống trị nô dịch của phong kiến tư sản mại bản.
C. tăng cường lực lượng của CNXH và sức mạnh của PTGPDT.
D. dưa nhân dân Trung Quốc vào kỷ nguyên độc lập tự do và xây dựng CNXH.

Câu 17. Lễ ký hiệp định tại Bàn Môn Điếm (7/1953) chứng tỏ:
A. cộng hoà ND Triều Tiên và Hàn Quốc đi theo định hướng khác nhau
B. cuộc nội chiến giữa hai miền Triều Tiên kết thúc.
C. hai nước cùng bắt tay xây dựng đất nước.
D. mở ra quá trình thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Câu 18. Thành tựu Trung Quốc đạt được từ 1979- 2000 chứng tỏ điều gì?
A. dịa vị chính trị của Trung Quốc được nâng cao.
B. sự đúng đắn của đường lối đổi mới.
C. quan hệ hợp tác mở rộng.
D. văn hoá khoa học kỹ thuật phát triển.

Câu 19. Sau chiến tranh thế giới II Trung Quốc đã:
A. tiếp tục hoàn thành cách mạng DTDC nhân dân.
B. hoàn thành cách mạng DTDC nhân dân.
C. bước đầu tiến lên xây dựng CNXH.
D. tiến lên xây dựng chế độ TBCN.

Câu 20. Đường lối chiến lược của quân giải phóng Trung Quốc từ 7/1946 đến 6/1947 là:
A. chiến lược tấn công tiêu diệt sinh lực địch.
B. chiến lược vừa tiến công, vừa phòng ngự.
C. tiến công nhằm tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng lực lượng.
D. phòng ngự tích cực, tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng lực lượng.

Câu 21. Sau khi bị thất bại tập đoàn Tưởng Giới Thạch đã chạy ra:
A. Mỹ.
B. Hồng Công
C. Đài Loan
D. Hải Nam

Câu 22. Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 đánh dấu Trung Quốc:
A. hoàn thành cuộc cách mạng XHCN.
B. hoàn thành cuộc cách mạng DTDC nhân dân tiến lên TBCN.
C. chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng DTDC nhân dân.
D. hoàn thành cuộc cách mạng DTDC nhân dân tiến lên xây dựng CNXH.

Câu 23. Trung Quốc là nước đứng thứ mấy về có tàu và người bay vào vũ trụ?
A. thứ nhất
B. thứ hai
C. thứ ba
D. thứ tư

Câu 24. Ai đã phát động cuộc nội chiến ở Trung Quốc?
A. Đảng cộng sản phát động.
B. Quốc dân đảng phát động.
C. Đế quốc Mỹ giúp đỡ Quốc dân Đảng.
D. Liên Xô giúp đỡ Quốc dân Đảng.

Câu 25. Sau 20 năm đổi mới GDP của Trung Quốc tăng bình quân hàng năm là:
A. trên 8%
B. trên 8,5%
C. trên 9%
D. gần 8%

Câu 26. Sau khi thành lập các nước Đông Bắc Á thực hiện nhiệm vụ gì?
A. xây dựng và phát triển kinh tế.
B. phát triển kinh tế văn hoá.
C. tiếp tục đấu tranh giành độc lập
D. xây dựng CNXH

Câu 27. Nội dung công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (1978) đã giúp Việt Nam học tập được gì?
A. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
B. lấy khoa học kỹ thuật làm trung tâm.
C. lấy văn hoá giáo dục làm trung tâm
D. lấy cải cách mở cửa làm trung tâm

Xem thêm
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án)