Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19 (có đáp án)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Bước sang giai đoạn từ 1951 đến 1953 cuộc xâm lược của Pháp có sự giúp đỡ chủ yếu của nước
A. Mĩ
B. Anh
C. Nhật
D. Đức

Câu 2. Tháng 9 năm 1951, Mĩ kí với Bảo Đại hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ nhằm mục đích
A. trực tiếp rằng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ
B. thúc đẩy phát triển của kinh tế của chính phủ Bảo Đại
C. hạn chế sự phát triển kinh tế của Việt Nam
D. đưa cuộc kháng chiến của ta phát triển

Câu 3. Mĩ đã kí với Pháp hiệp định phòng thủ chung Đông Dương vào thời gian nào?
A. Ngày 20-12-1950
B. Ngày 21-12-1950
C. Ngày 22-12-1950
D. Ngày 23-12-1950

Câu 4. Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương
A. từ tháng 5-1949
B. từ tháng 6-1949
C. từ tháng 7-1950
D. từ tháng 8-1950

Câu 5. Cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch nào để mong muốn kết thúc chiến tranh?
A. Kế hoạch Rơ_Ve
B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi
C. Kế hoạch Mác san
D. Kế hoạch Nava

Câu 6. Sự kiện chính trị nào quan trọng nhất ở Việt Nam từ 1951-1952 ?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2 năm 1951)
B. Đại hội thống nhất Việt Minh- Liên Việt(tháng 3 năm 1951)
C. Hội nghị thành lập “liên minh Việt-Miên-Lào”
D. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lân thứ I(tháng 5 năm 1952)

Câu 7. Trong kháng chiến trống Pháp trên mặt trận kinh tế đảng và chính phủ đã đề ra một cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được diễn ra trong thời gian nào?
A. Năm 1951
B. Năm 1952
C. Năm 1953
D. Năm 1954

Câu 8. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã chọn được:
A. 5 anh hùng
B. 6 anh hùng
C. 7 anh hùng
D. 8 anh hùng

Câu 9. Sự kiện nào sau đây mang lợi ích cho nông dân trong những năm 1951-1953 ?
A. Thành lập ngân hàng quốc gia Việt Nam(1951)
B. Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp(1951)
C. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới(1951)
D. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm(1952)

Câu 10. Đảng và chính phủ chủ chương phát động quần chúng triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất, lý do nào sau đây không đúng?
A. Xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân
B. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”
C. Nông dân phấn khởi ủng hộ cuộc kháng chiến
D. Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến.

Câu 11. Đại hội nào quyết định đưa Đảng cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai?
A. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935)
B. Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng(2-1951)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng(9-1960)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(12-1986)

Câu 12. Đại hội nào quyết định Đảng cộng sản đông dương đổi tên thành Đảng lao động Việt Nam?
A. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935)
B. Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng(2-1951)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng(9-1960)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(12-1986)

Câu 13. Để bồi dưỡng sức dân thời gian nào Đảng, chính phủ đã phát động giảm tô và cải cách ruộng đất?
A. 1953
B. 1954
C. 1955
D. 1956

Câu 14. Thời gian nào Pháp đã đề ra kế hoạch Đờ-lát-đơ-tát-xi-nhi?
A. 1950
B. 1951
C. 1952
D. 1954

Câu 15. kế hoạch nào của Pháp đã làm cho cuộc kháng chiến của ta ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn?
A. Kế hoạch Rơve
B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi
C. Kế hoạch Macsan
D. Kế hoạch Nava

Câu 16. Một trong những điểm chính của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi là
A. đánh phá hậu phương, thả thổ phỉ thả gián điệp
B. giữ thế phòng ngự ở bắc bộ ở miền bắc
C. ra sức phát triển ngụy quân
D. xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh

Câu 17. Đại Hội kháng chiến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp là
A. Đại Hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng
B. Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
C. Đại Hội đai biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
D. Đại Hội đai biểu toàn quốc của Đảng lân thứ VI

Câu 18. Đại Hội đại biểu lần thứ II của Đảng họp tại
A. xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang)
B. Ma Cao (Trung Quốc)
C. Thủ đô Hà Nội
D. Hóc Môn (Gia Định)

Câu 19. Cuối năm 1950 Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi là
A. mong muốn kết thúc chiến tranh
B. chuyển từ bại thành thắng
C. phát triển lực lượng cơ động
D. đánh phá hậu phương của ta

Câu 20. Từ 4-1953 đến 7-1954 Đảng ta đã tiến hành mấy đợt cải cách ruộng đất ?
A. Thực hiện 1 đợt cải cách ruộng đất
B. Thực hiện 2 đợt cải cách ruộng đất
C. Thực hiện 3 đợt cải cách ruộng đất
D. Thực hiện 4 đợt cải cách ruộng đất

Câu 21. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam do ai làm chủ tịch ?
A. Tông Đức Thắng
B. Trường Chinh
C. Lê Duẩn
D. Nguyễn Văn Cừ

Câu 22. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi Pháp đã thành lập
A. “vành đai trắng” bao quanh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ
B. “vành đai trắng” bao quanh Trung du và đồng bằng Nam Bộ
C. “vành đai trắng” bao quanh Trung du và đồng bằng sông Cửu Long
D. “vành đai trắng” bao quanh Trung du và đồng bằng Duyên Hải Miền Trung

Câu 23. Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quyến định xuất bản
A. báo giáo dục
B. báo Nhân dân
C. bao Tiền Phong
D. báo đời sống

Câu 24. Một trong những điểm giống nhau giữa kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với kế hoạch Nava là
A. thả thổ phỉ ở khắp mọi nơi
B. tập trung lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ
C. xóa bỏ vùng tự do Liên khu V
D. tiến hành “chiến tranh tổng lực”

Câu 25. Vì sao Đại Hội II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta ?
A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng
B. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến
C. Đảng ta đã hoạt động công khai
D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng thành Đảng lao động Việt Nam

Câu 26. Mặt trận Liên Việt ra đời vào khoảng thời gian nào ?
A. 19-2-1950
B. 5-6-1951
C. 3-3-1951
D. 3-6-1951

Câu 27. Trong 7 anh hùng được chọn để biểu dương trong phong trào thi đua ái quốc (1-5-1952) có anh hùng nào tham gia chiến dịch biên giới Thu Đông
A. Cù Chính Lan,Trần Đại Nghĩa
B. La Văn Cầu
C. Nguyễn Thị Chiên
D. Ngô Gia Khảm

Câu 28. “Gấp rút tập trung quân Âu-Phi,xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh,ra sức phát triển ngụy quân” đó là một trong những điểm chính của kế hoạch nào?
A. Rơve
B. Nava
C. Đờ Lát đơ Tátxinhi
D. Đờ-cát-tơ-ri

Câu 29. Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào thành lập để đấu tranh chống
A. Pháp và tay sai
B. Pháp và can thiệp Mĩ
C. Pháp-Nhật
D. Pháp

Câu 30. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất trên toàn quốc diễn ra vào thời gian nào ?
A. 1-5-1952
B. 2-5-1952
C. 3-4-1952
D. 7-2-1952

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18 (có đáp án)