Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án)
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Đầu những năm 30 của thế kỷ XX chủ nghĩa phát xít đã nắm được chính quyền ở đâu?
A. Đức, Pháp, Nhật Bản.
B. Đức, Tây Ban Nha, Ý.
C. Đức, Italia, Nhật Bản.
D. Đức, Áo- Hung.

Câu 2. Kẻ thù của cách mạng thế giới được Đại hội VII của Quốc tế cộng sản xác định đó là
A. chủ nghĩa phát xít.
B. chủ nghĩa đế quốc.
C. bọn phản động thuộc địa.
D. chủ nghĩa thực dân.

Câu 3. Trong năm 1936, mặt trận nhân dân nước nào đã thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền?
A. Nước Đức.
B. Nước Pháp.
C. Nước Anh.
D. Nước Tây Bm Nha.

Câu 4. Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, diễn ra ngày 1/5/1938 ở đâu?
A. Tại Quáng trường Ba Đình (Hà Nội).
B. Tại Bến Thủy (Vinh)
C. Tại thủ đô Hà Nội.
D. Tại nhà Đấu Xảo (Hà Nội).

Câu 5. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?
A. Nguyễn Ái Quôc.
B. Phạm Văn Đồng.
C Nguyễn Vãn Cừ.
D. Lê Hồng Phong.

Câu 6. Tháng 8-1936, Đảng chủ trương phát động phong trào
A. Đông Dương Đại hội.
B. phong trào đòi dân sinh dân chủ.
C. vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.
D. mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.

Câu 7. Khi chủ nghĩa phát xít xuất hiện Quốc tế cộng sản đã có chủ trương gì để tập hợp lực lượng cách mạng thế giới?
A. Thành lập Đảng cộng sản ở các nước.
B. Thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.
C. Thành lập các tổ chức công đoàn.
D. Kêu gọi vô sản các nước đoàn kết lại.

Câu 8. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) xác định, đó là
A. đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc.
B. đánh đuổi đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.
C. chống phát xít, chống chiến tranh, giành độc lập dân tộc.
D. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

Câu 9. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?
A. Mặt trận Việt Minh.
B. Mặt trận dàn chủ Đông Dương.
C. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương
D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

Câu 10. Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp nảm 1936 đối với các thuộc địa?
A. Cho phép xuất bản báo chí.
B. Trả tự do cho một sô tù chính trị.
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. Cho phép thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi

Câu 11. Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. độc lập dân tộc.
B. ruộng đất cho dân cày.
C. tăng lương, giảm giờ làm, bớt sưu thuế.
D. tự do dân sinh dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Câu 12. Sự kiện lịch sử nào dưới đây không tác động tới phong trào dân chủ 1936 – 1939?
A. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.
B. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền đầu những năm 30 của thế kỷ XX
C. Đại hội VII của Quốc tế cộng sản họp tại Maxcơva (tháng 7/1930).
D. Chính phủ Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (tháng 6/1936).

Câu 13. Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới 1936-1939 là
A. ruộng đất, cơm áo, hòa bình.
B. độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
C. giành dân chủ, bảo vệ hòa bình.
D. độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

Câu 14. Để tập hợp lực lượng cách mạng giai đoạn 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?
A. Thành lập mặt trận Việt Minh.
B. Thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
C. Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
D. Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 15. Đâu là hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào dân chủ 1936 – 1939?
A. Đấu tranh vũ trang.
B. Bí mật và bất hợp pháp.
C. Đấu tranh công khai và hơp pháp.
D. Công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

Câu 16. Hành động nào của chủ nghĩa phát xít khi lên nắm quyền đã đe dọa nền hòa bình thế giới?
A. Sản xuất vũ khí hủy diệt.
B. Tập trung tấn công Liên Xô.
C. Xây dựng và phát triển kinh tế.
D. Ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh.

Câu 17. Kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương được Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Dông Dương (tháng 7/1936) nhận định là
A. thực dân Pháp.
B. bọn phong kiến.
C. bọn Pháp phản động và tay sai
D. thực dân Pháp và phong kiến tay sai

Câu 18. Phong trào nào không phải là cuộc đấu tranh đòi dân sinh dân chủ của nhân dân ta thời kỳ 1936 – 1939?
A. Phong trào Đông Dương Đại hội
B. Phong trào Xô Viết Nghệ – Tính
C. Phong trào đón phái viên của Chính phủ Pháp Gôđa
D. Cuộc mít tinh ở thủ đô Hà Nội ngày 1/5/1938

Câu 19. Từ năm 1936 một số tù chính trị ở Việt Nam đã được thả ra và tìm cách hoạt động trở lại. Đó là nhờ chính sách của tổ chức nào?
A. Mặt trận nhân dân Pháp.
B. Mặt trận nhân dân Liên Xô.
C. Quốc tế Cộng sản.
D. Thực dân Pháp.

Câu 20. Trong phong trào cách mạng 1936 – 1939 lực lượng nào tham gia đông đảo và hảng hái nhất trong các cuộc mít tinh biểu tình, đưa “dân nguyện”?
A. Công nhân và nông dân
B. Công nhân và nông dân, trí thức và dân nghèo thành thị.
C. Tư sản dân tộc, học sinh sinh viên và thợ thủ công.
D. Trung và tiểu địa chủ, nông dân, trí thức tiểu tư sản

Câu 21. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là hai sự kiện nào?
A. Phong trào Đại hội Đông Dương và cuộc mít tinh ngày 1/5/1938 tại Hà Nội
B. Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và đấu tranh nghị trường.
C. Phong trào đón phái viên Chính phủ Pháp Gôđa và đấu tranh nghị trường.
D. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và đòi các quyền dân sinh dân chủ.

Câu 22. Đáp án nào sau đây không phản ánh kết quả của cuộc vận động dân chủ1936- 1939?
A. Uy tín và ánh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng nhân dân.
B. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách của quần chúng.
C. Giành chính quyền và thành lập chính quyền Xô Viết ở các địa phương.
D. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo.

Câu 23. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?
A. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.
B. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.
C. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở một số nước
D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Câu 24. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 -1939 là gi?
A. “Độc lập dân tộc” – “Người cày có ruộng”.
B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.
C. “Đánh đổ đê quốc Pháp – Đông Dương hoàn toàn độc lập”.
D. “Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.

Câu 25. Một trong những nguyên nhân làm bùng nổ phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.
B. do đời sống của các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn
C. do thực dân Pháp tiến hành đàn áp phong trào cách mạng nước ta.
D. đảng cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã phát động phong trào đấu tranh.

Câu 26. Một trong những bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. bài học về chớp thời cơ trong cách mạng.
B. bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
C. bài học xây dựng khối liên minh công nông trí thức.
D. bài học giành chính quyền và xây dựng chính quyền.

Câu 27. Lực lượng cách mạng tham gia phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. Công nhân và nông dân
B. Tư sản dân tộc, học sinh sinh viên và thợ thủ công.
C. Trung và tiểu địa chủ, nông dân, trí thức tiểu tư sản
D. Công nhân và nông dân, trí thức và dân nghèo thành thị.

Câu 28. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là một phong trào
A. Có tính dân tộc
B. Có tính dân chủ
C. Không mang tính cách mạng
D. Không mang tính dân tộc

Câu 29. Cuộc đấu tranh công khai, hơp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là
A. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.
B. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Một cuộc đấu tranh giai cấp.
D. Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác – Lênin.

Câu 30. Ý nghĩa to lớn nhất của cuộc vận động dẩn chủ 1936 – 1939 là gì?
A. Là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai của Đảng chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945.
B. Tập hợp được lực lượng chính chị hùng hậu trong mặt trận dân tộc thống nhất.
C. Đội ngũ cán bộ đảng viên được rèn luyện, thử thách và trưởng thành.
D. Đảng thấy được những hạn chế của mình trong cong tác mặt trận, vấn đề dân tộc…

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (có đáp án)