Home / Môn Lịch sử 12 / Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án)
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1. Mục đích Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là
A. để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
B. để bù vào thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa làn thứ nhất.
C. để khẳng định vị thế kinh tế của Pháp trong thế giới tư bản.
D. để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Câu 2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành
A. công nghiệp chế biến.
B. nông nghiệp và khai mỏ.
C. nông nghiệp và thương nghiệp.
D. giao thông và khai mỏ.

Câu 3. Lĩnh vực nào thực dân Pháp không tiến hành trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.

Câu 4. Những tờ báo yêu nước của tầng lớp tiểu tư sản trí thức được xuất bản trong phong trào dân chủ công khai là
A. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.
B. Tin tức, Thời mới, Tiếng dân.
C. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa.
D. Chuông rè, Nhành lúa, Tiếng dân.

Câu 5. Tháng 8-1925 diễn ra sự kiện nổi bật nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam?
A. Công nhân xưởng Ba Son – Sài Gòn bãi công
B. Công nhân Sài Gòn- Chợ Lớn lập Công hội.
C. Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.
D. Tư sản địa chủ ở Nam kì lập Đảng Lập hiến.

Câu 6. Đâu không phải là hoạt động của tư sản Việt nam đầu thế kỉ XX?
A. Thành lập Đảng Lập hiến.
B. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.
C. Thành lập Hội Phục Việt.
D. Tẩy chay tư sản Hoa kiều.

Câu 7. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội XVIII Đảng xã hội Pháp tại thành phố nào?
A. Pari.
B. Tua.
C. Mác xây.
D. Lion.

Câu 8. Pháp đã tiến hành những việc làm gì ở các nước thuộc địa để bù đắp những thiệt hại về kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Bóc lột nhân dân các nước thuộc địa.
B. Khuyến khích phát triển kinh tế ở các thuộc địa.
C. Tăng cường buôn bán vói các nước thuộc địa.
D. Tiến hành chương trình khai thác thuộc địa.

Câu 9. Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước Tuynidi, Ma rốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri nhằm
A. tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp.
B. tập hợp nhân dân thuộc địa, trên đất Pháp chống chủ nghĩa thực dân .
C. tập hợp nhân dân thuộc địa ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Pháp.
D. tập hợp nhân dân thuộc địa biểu tình chống thực dân Pháp.

Câu 10. Đảng nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức giai đoạn 1919- 1925?
A. Đảng Lập hiến
B. Đảng Thanh niên.
C. Đảng Tân Việt.
D. Đảng cộng sản.

Câu 11. Nội dung nào không phải công lao đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.
A. Chuẩn bị về tư tưởng cho cách mạng Việt Nam.
B. Chuẩn bị về tổ chức, cho cách mạng Việt Nam.
C. Tìm ra con đường cách mạng vô sản.
D. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 12. Mục đích cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là
A. phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam.
B. thực hiện chính sách Kinh tế chỉ huy
C. bù đắp những thiệt hại của chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. bù vào những thiệt hại của cuộc khai thác thuộc địa làn thứ nhất.

Câu 13. Đến năm 1929, số lượng giai cấp công nhân Việt Nam có khoảng
A. 15 vạn
B. 20 vạn
C. 21 vạn
D. trên 22 vạn

Câu 14. Nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương là
A. Bộ thuộc địa Pháp.
B. Toàn quyền Đông Dương.
C. Kho bạc nhà nước.
D. Ngân hàng Đông Dương.

Câu 15. Tên gọi là Nguyễn Ái Quốc được Người sử dụng đầu tiên khi
A. trở lại Pháp hoạt động (1917).
B. gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919).
C. gửi đến Hội nghị Véc xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919)
D. gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920)

Câu 16. Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxai vào năm
A. 1917.
B. 1918.
C. 1919.
D. 1920.

Câu 17. Tình hình nước Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. chính trị khủng hoảng.
B. kinh tế bị thiệt hại nặng nề.
C. kinh tế phát triển nhanh chóng. .
D. nước Pháp bị cô lập trên thế giới.

Câu 18. Thiệt hại về vật chất của nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. 50 tỉ phrăng.
B. 100 tỉ phrăng.
C. 150 tỉ phrăng.
D. 200 tỉ phrăng.

Câu 19. Đặc điểm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
A. đầu tư máy móc, khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp.
B. đầu tư chủ yếu vào công nghiệp và thương nghiệp.
C. đầu tư vốn nhiều vào khai thác mỏ.
D. đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế.

Câu 20. Mục đích thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng trong cuộc khai thác thuộc điạ lần thứ 2 là
A. cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
B. biến Việt Nam thành căn cứ quân sự, chính trị của Pháp.
C. biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá cho Pháp
D. tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp phát triển

Câu 21. Để nắm chặt thị trường Việt Nam, tư bản Pháp đã thực hiện chính sách gì?
A. Cấm hàng hoá nước ngoài nhập vào thị trường Việt Nam.
B. Đánh thuế nặng vào hàng hoá các nước ngoài nhập vào Việt Nam.
C. Khuyến khích sự phát triển, trao đổi của nền kinh tế nội thương.
D. Xóa bỏ thuế quan cho phép hàng hoá các nước nhập vào Việt Nam.

Câu 23. Con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là
A. cách mạng vô sản.
B. cách mạng tư sản.
C. cách mạng tư sản dân quyền.
D. cách mạng ruộng đất.

Câu 24. Thái độ chính trị của bộ phận đại địa chủ đối với thực dân Pháp là
A. sẵn sàng thoả hiệp với thực dân Pháp để chống lại tư sản dân tộc.
B. sẵn sàng thoả hiệp với thực dân Pháp để hưởng quyền lợi.
C. sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị ảnh hưởng quyền lợi kinh tế.
D. sẵn sàng phối hợp với các giai cấp khác để chống lại thực dân Pháp.

Câu 25. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào?
A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, sông tập trung.
B. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, chịu ba tầng áp bức.
C. Sống tập trung trong các trung tâm công nghiệp, có tinh thần yêu nước.
D. Chịu ba tầng áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống của dân tộc.

Câu 26. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng ?
A. Công nhân và nông dân.
B. Trung, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc.
C. Đại địa chủ và tư sản mại bản.
D. Tư sản và địa chủ.

Câu 27. Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.
B. mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.
C. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chính quyền thực dân Pháp.
D. mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với thực dân Pháp và giai cấp tư sản.

Câu 28. Thái độ chính trị của tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. kiên định với thực dân Pháp.
B. sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp.
C. có tinh thần cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
D. có thái độ không kiên định, dễ thoả hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

Câu 29. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
A. Đưa Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919).
B. Đọc Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc thuộc địa (1920).
C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (1920).
D. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921).

Câu 30. Những giai cấp nào mới ra đời do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?
A. Công nhân, nông dân, tư sản, tiểu tư sản.
B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ phong kiến.??????
C. Công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến, nông dân.
D. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản, nông dân, địa chủ phong kiến.

Câu 31. “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận được Nguyễn Ái Quốc rút ra sau khi
A. gửi Bản yêu sách đến hội nghị Vécxai.
B. đọc Bản Sơ thảo Luận cương của Lênin.
C. thành lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa.
D. tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản.

Câu 32. Cuộc đấu tranh nào của công nhân bước đầu thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế?
A. Bãi công của công nhân Ba Son .
B. Bãi công của công nhân mỏ than Mạo Khê.
C. Bãi công của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.
D. Bãi công của công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm.

Câu 33. Giai cấp nắm sứ mệnh lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là
A. giai cấp tiểu tư sản.
B. giai cấp tư sản.
C. giai cấp công nhân
D. giai cấp nông dân.

Câu 34. Lực lượng nòng cốt của giai cấp tiểu tư sản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc là
A. tiểu thương, tiểu chủ.
B. học sinh, sinh viên.
B. tiểu tư sản trí thức
D. dân nghèo thành thị.

Câu 35. Lực lượng đông đảo và hăng hái nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. nông dân.
B. công nhân.
C. tiểu tư sản.
D. tư sản dân tộc.

Câu 36. Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là
A. gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1917).
B. đọc Sơ thảo của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920).
C. được bầu vào ban chấp hành Hội nông dân quốc tế (1923).
D. tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924).

Câu 37. Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là
A. các ngành, các vùng kinh tế phát triển không đều.
B. kinh tế Việt Nam suy sụp, khủng hoảng.
C. ngân sách Đông Dương ngày càng cạn kiệt.
D. Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp

Câu 38. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản?
A. Quốc tế Cộng sản bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa.
B. Quốc tế Cộng sản giúp đỡ nhân ta đấu tranh chống Pháp.
C. Quốc tế Cộng sản đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.
D. Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam.

Câu 39. Điểm khác trong hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc với hướng đi của những người đi trước là
A. sang phương Tây.
B. sang phương Đông.
C. sang Trung Quốc.
D. sang Nhật.

Câu 40. Chọn một đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về Nguyễn Ái Quốc trở thành một chiến sĩ Cộng sản.
“Ngày 25 -12-1920, (1) dự đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập(2) và thành lập (3)”
A. Nguyễn Ái Quốc, Đảng Xã hội Pháp, Hội liên hiệp thuộc địa.
B. Nguyễn Ái Quốc, Quốc tế cộng sản, Đảng cộng sản Pháp.
C. Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Véc xai, Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
D. Nguyễn Ái Quốc, Đảng cộng sản Pháp, Báo Người cùng khổ.

Câu 41. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ một thanh niên yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản?
A. Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc xai (1919).
B. Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quôc tế Cộng sản (1920)
C. Đọc bản Sơ thảo luận cương Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920)
D. Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản (1924).

Câu 42. Chọn một đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
“ Giữa năm 1920,(1) đọc bản (2) của Lênin đăng trên báo Nhân đạo, Luận cương đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường giành (3) và (4) của nhân dân Việt Nam.”
A. Nguyễn Ái Quốc – yêu sách của nhân dân An Nam- tự do – dân chủ.
B. Nguyễn Ái Quốc – yêu sách của nhân dân An Nam- độc lập – tự do.
C. Nguyễn Ái Quốc – Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương Lê Nin – tự do- độc lập
D. Nguyễn Ái Quốc- Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương Lê nin – độc lập- tự do.

Câu 43. Chọn một đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp:
“ Trong cuộc khai thác này, thực dân Pháp đã đầu tư với (1) quy mô lớn vào cách ngành kinh tế Việt Nam, trong vòng (2) (1924-1929) số vốn đầu tư vào (3) chủ yếu là vào (4) lên khoảng 4 tỉ France”
A. nhiều vốn – 5 năm – Đông Dương – Việt Nam.
B. tốc độ chậm – 6 năm – Đông Dương – Nông nghiệp.
C. tốc độ nhanh – 6 năm – Đông Dương – Việt Nam.
D. tốc độ nhanh – 7 năm – Đông Dương – khai thác mỏ.

Câu 44. Chọn một đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về cuộc đấu tranh của công nhân Sài Gòn :
“ Tháng 8-1925, thợ máy (1) tại cảng Sài Gòn đã (2) không chịu sưả chữa chiến hạm Misơlê của (3) trước khi chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân (4) ”
A. xưởng Ba Son – bãi công – Anh -Trung Quốc.
B. xưởng thợ Nhuộm- bãi công – Anh -Trung Quốc
C. xưởng thợ Nhuộm – đình công – Pháp- Trung Quốc.
D. xưởng Ba Son – bãi công – Pháp – Trung Quốc.

Câu 45. Đến năm 1925, phong trào đấu tranh của tư sản bị phong trào của quần chúng vượt qua vì
A. thực dân Pháp nhượng bộ một số quyền lợi về kinh tế.
B. giai cấp phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp.
C. thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp cách mạng khoa học
D. bị thực dân pháp chèn ép và thẳng tay đàn áp phong trào.

Câu 46. Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá lí luận cách mạng nào cho nhân dân Việt Nam?
A. cách mạng giải phóng dân tộc.
B. cách mạng dân chủ tư sản.
C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Cách mạng tư sản dân quyền.

Câu 47. Điểm giống nhau về đối tượng bóc lột chủ yếu của giai cấp tư sản dân tộc ở Việt Nam và giai câp tư sản ở phương Tây là
A. nông dân
B. công nhân.
C. trí thức.
D. địa chủ.

Câu 48. Những giai cấp nào dưới đây tiếp thu những hệ tư tưởng cứu nước mới ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX?
A. Địa chủ phong kiến, nông dân.
B. Công nhân, nông dân, tư sản.
C. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản.
D. Tư sản, Tiểu tư sản, nông dân.

Câu 49. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm1919 đến 1925 là
A. hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê nin vào phong trào công nhân.
C. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
D. thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu 50. Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đến nền kinh tế Việt Nam là
A. kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ.
B. kinh tế Việt Nam phát triển cạnh tranh với kinh tế Pháp.
C. Việt Nam trở thành nơi tiêu thu hàng hoá của Pháp.
D. kinh tế Việt Nam phát triển một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc vào Pháp.

Câu 51. Sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam?
A. Thành lập tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
B. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn.
C. Bãi công của công nhân ở Nam định, Hà Nội, Hải Phòng.
D. Bãi công của công nhân Ba Son ở Cảng Sài Gòn.

Câu 52. Công lao đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam là
A. đọc Luận cương của Lê nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.
B. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
C. truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin vào Việt Nam.
D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 53. Phong trào công nhân Ba Son ( 8-1925) đã chứng tỏ điều gì?
A. Phong trào công nhân Việt Nam dã phát triển.
B. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam.
C. Công nhân Việt Nam chịu ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mác- Lênin.
D. Phong trào công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.

Câu 54. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp về căn bản không thay đổi so với cuộc khai thác thuộc địa lần 1 vì
A. tăng cường đánh thuế nặng vào các ngành kinh tế.
B. bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai mỏ.
C. không chú trọng phát triển công nghiệp ở Việt Nam.
D. biến Đông Dương thành thị trường độc chiếm của Pháp.

Câu 55. Thời gian nào dưới đây đã kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc?
A. Tháng 7/1920, đọc bản sơ thảo của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
B. Năm 1921,Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa
C. Năm 1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. Năm 1930, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 56. “Lí luận cách mạng giải phong dân tộc” của Nguyễn Ái Quốc không được nêu trong tài liệu nào
A. Các bài viết đăng trên báo Nhân đạo, Đời sống công nhân.
B. Các bài tham luận taị Đại hội quốc tế Cộng sản, hội nghị quốc tế nông dân.
C. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường kách mệnh.
D. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam

Xem thêm:
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13 (có đáp án)
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án)