Home / Môn GDCD 12 / Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Có đáp án)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Giáo Dục Công Dân. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về GDCD lớp 12 theo từng bài.

Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách GDCD lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.

Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1: Mẹ nhờ em đi bỏ phiếu bầu cử thay. Em thấy việc làm của mẹ mình vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền ứng cử.
B. Quyền bầu cử.
C. Quyền tham gia vào quản lí xã hội.
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 2: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là
A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn mình.
C. khẩn trương, công khai, minh bạch.
D. phổ biến, rộng rãi, chính xác.

Câu 3: Người nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử ?
A. Người đang phải cháp hành hình phạt tù.
B. Người đang bị tình nghi vi phạm pháp luật.
C. Người đang ốm nằm điều trị ở nhà.
D. Người đang đi công tác xa nhà.

Câu 4: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì?
A. Quyền tố cáo
B. Quyền ứng cử
C. Quyền bãi nại.
D. Quyền khiếu nại

Câu 5: Ông X đủ 20 tuổi là người Mỹ, lập gia đình và nhập quốc tịch Việt Nam được 1 tháng thì diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Các cập. Vậy ông X:
A. có quyền bầu cử.
B. có quyền ứng cử.
C. không được bầu cử.
D. không được ứng cử.

Câu 6: Quyền bầu cử của công dân được quy định :
A. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
B. Ai cũng có quyền bầu cử.
C. Công dân bị kỷ luật ở cơ quan thì không được bầu cử.
D. Công dân tự ứng cử thì không được bầu cử.

Câu 7: Người nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử ?
A. Người đang phải cháp hành hình phạt tù.
B. Người đang bị tình nghi vi phạm pháp luật.
C. Người đang ốm nằm điều trị ở nhà.
D. Người đang đi công tác xa nhà.

Câu 8: Những người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
A. Đang điều trị ở bệnh viện.
B. Đang thi hành án phạt
C. Đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.
D. Đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

Câu 9: Một trong các nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia
A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.
B. xây dựng văn bản pháp luật về chính trị, kinh tế.
C. phê phán cơ quan nhà nước trên Facebook.
D. giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây không được bầu cử?
A. Người đang bị tạm giam hình sự.
B. Người đang nằm bệnh viện
C. Người không biết chữ
D. Người khổng có hộ khẩu tại nơi bầu cử

Câu 11: Công dân tham gia góp ý kiến với Nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là thực hiện
A. quyền tham gia quản lý nhà nước.
B. quyền tham gia ban hành chính sách kinh tế – xã hội.
C. quyền xây dựng bộ máy nhà nước.
D. quyền tự do ngôn luận.

Câu 12: Ai dưới đây có quyền khiếu nại ?
A. Mọi cá nhân, tổ chức.
B. Chỉ có cá nhân.
C. Những người từ 20 tuổi trở lên.
D. Chỉ những người là công chức nhà nước.

Câu 13: Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử
A. bình đẳng.
B. phổ thông.
C. công bẳng.
D. dân chủ.

Câu 14: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là
A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn mình.
C. khẩn trương, công khai, minh bạch.
D. phổ biến, rộng rãi, chính xác.

Câu 15: Một trong các nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia
A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.
B. xây dựng văn bản pháp luật về chính trị, kinh tế.
C. phê phán cơ quan nhà nước trên Facebook.
D. giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Câu 16: Trong quá trình bầu cử; việc cử tri không thể tự mình viết được phiêu bầu thì nhờ người khác việt hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đẫ thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử?
A. Phổ thông.
B. Bình đăng.
C. Trực tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.

Câu 17: Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ?
A. Từ đủ 18 tuổi
B. Từ đủ 19 tuổi.
C. Từ đủ 20 tuổi
D. Từ đủ 21 tuổi.

Câu 18: “Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước.” là
A. Hình thức dân chủ trực tiếp.
B. Hình thức dân chủ gián tiếp
C. Hình thức dân chủ tập trung.
D. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 19: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ những trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc nào sau đây?
A. Phổ thông.
B. Trực tiếp.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Bình đẳng.

Câu 20: Quyền bâu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để:
A. Thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
B. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp
C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri
D. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước

Câu 21: Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc:
A. Bầu cử phổ thông
B. Bình đẳng
C. Trực tiếp và bỏ phiếu kín
D. A, B, C

Câu 22: Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo gồm mấy bước
A. 4
B. 5
C. 3
D. 6

Câu 23: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền
A. khiếu nại.
B. tố cáo.
C. tố tụng.
D. khiếu kiện.

Câu 24: Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C. Đại diện.
D. Trực tiếp.

Câu 25: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc bầu cử?
A. Phổ thông
B. Trực tiếp
C. Công khai
D. Bình đẳng

Câu 26: Cơ quan nào có trách nhiệm giới thiệu ứng viên về nơi công tác hoặc cư trú để lấy ý kiến của Hội nghị cử tri trước khi lập danh sách ứng viên chính thức?
A. Hội đồng nhân dân
B. Uỷ ban nhân dân
C. Huyện ủy
D. Mặt trận Tổ quốc

Câu 27: Đâu câu trả lời đúng nhất về quyền bầu cử, ứng cử?
A. Là cơ sở để hình thành các cơ quan quyên lực nhà nước.
B. Không cần bầu cử, ứng cử đề xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước
C. Người tàn tật thì không có quyên bầu cử, ứng cử
D. Người dân tộc thiểu số không được tự ứng cử

Câu 28: Nhà nước đảm bảo cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử chính là:
A. bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân
C. Bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.
D. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân