Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp Kanji N3 PDF

Tổng hợp Kanji N3 PDF

Tổng hợp Kanji N3 PDF


“Tổng hợp Kanji N3” là một tài liệu cung cấp danh sách các kanji cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi trình độ tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Nó bao gồm các từ vựng, cụm từ và kanji thường được sử dụng, với mục tiêu giúp người học nắm vững những kỹ năng cần thiết để đạt được trình độ N3.

Download: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp Kanji JLPT N3
Tổng hợp Kanji N3 thường gặp trong đề thi JLPT