Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Lý thuyết và câu hỏi Hóa Hữu cơ thường gặp – Ôn thi THPT

Lý thuyết và câu hỏi Hóa Hữu cơ thường gặp – Ôn thi THPT

Lý thuyết và câu hỏi Hóa Hữu cơ thường gặp – Ôn thi THPT
Tài liệu gồm 49 trang, phân dạng và tuyển chọn các câu hỏi lí thuyết hóa hữu cơ thường gặp trong đề thi đại học.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm bài:
Lý thuyết về nhận biết các hợp chất vô cơ chi tiết – Hóa học 12
Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 11 + 12 – Ôn thi THPT Quốc gia