Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / 60 Câu trắc nghiệp lý thuyết ESTE, CACBOHIDRAT – Ôn thi THPT

60 Câu trắc nghiệp lý thuyết ESTE, CACBOHIDRAT – Ôn thi THPT

60 Câu trắc nghiệp lý thuyết ESTE, CACBOHIDRAT – Ôn thi THPT
(Có đáp án)

Tài liệu 60 câu trắc nghiệm ôn tập phần lý thuyết ESTE, CACBOHIDRAT

Download : PDF

Xem thêm:
50 Bài tập trắc nghiệm Hóa học tổng hợp – Ôn thi THPT
400 câu trắc nghiệm Hóa Học 12 (có đáp án) – Ôn thi THPT