Home / Toán 6 / Một số bài toán tính nhanh và tìm X – Toán lớp 6

Một số bài toán tính nhanh và tìm X – Toán lớp 6

Một số bài toán tính nhanh và tìm X – Toán lớp 6
Bài tập tính nhanh và tìm X là những bài tập quen thuộc mà các em học sinh lớp 6 đã được học trong chương trình Toán lớp 5.
Và dạng toán tính nhanh, tìm x các em được ôn lại ở phần số học 6.

Bài toán 1: Tính nhanh

a)       displaystyle 36+25+64 b)       displaystyle 112+27+88
c)       displaystyle 117+23+77 d)       displaystyle 84+198+16
e)       displaystyle 25.53.4 f)        displaystyle 15.25.8
g)       displaystyle 16.6.125 h)       displaystyle 4.37.25

Bài toán 2: Tính

a)       displaystyle 217-320:8 b)       displaystyle 121-420:20
c)       displaystyle 100:4+27 d)       displaystyle 117-170:10
e)       displaystyle 1000:8+25.3 f)        displaystyle 125:5-25:5

Bài toán 3: Tính nhanh

displaystyle begin{array}{l}a)16.55+55.84\b)text{ }52.99+52\c)~43.17+29.57+13.43+57end{array}                                displaystyle begin{array}{l}d)~~~~35.34+35.86+65.75+65.45\e)~~~189+123-89-23\f)~~~~101.25-101.11-101.14end{array}

Bài toán 4: Tính nhanh

displaystyle begin{array}{l}a)~~~~42+text{ }357+text{ }43+text{ }258\b)~~~205+left( {2008+95} right)\c)~~~~108.12+25.92+13.108end{array}                    displaystyle begin{array}{l}d)~~~2.169.12-text{ }3.68.8-text{ }24\e)~~~~2.56.24-3.36.16+4.12.95-6.3.8.5end{array}

Bài toán 5: Tính nhanh

displaystyle begin{array}{l}a)~~~~A=1+2+3+ldots .+98+99\b)~~~B=2+4+6+ldots .+88end{array}                             displaystyle begin{array}{l}c)~~~~C=3+5+7+ldots .+101\d)~~~1+5+9+13+ldots +81end{array}

Bài toán 6: Tìm x biết:

a)       displaystyle x+5=25 b)       displaystyle x-15=21
c)       displaystyle 30-x=12 d)       displaystyle 15.x=75
e)       displaystyle 25.left( {x-3} right)=50 f)        displaystyle 100:text{ }left( {x+8} right)=4

Bài toán 7: Tìm x biết:

a)       displaystyle 126-left( {x+32} right)=80 b)       displaystyle left( {127-x} right)-15=72
c)       displaystyle left( {x-5} right):3+3=24 d)       displaystyle left( {x-4} right):3-2=100
e)       displaystyle 23+x:2=37 f)        displaystyle left( {x-52} right)-62=32

 Bài toán 8: Tìm x biết:

a)       displaystyle left( {x-25} right):9=15 b)       displaystyle left( {x-35} right)-150=0
c)       displaystyle 485-left( {6x+60} right)=5 d)       displaystyle left( {x-25} right):15=5
e)       displaystyle x-120:3=40 f)        displaystyle x-320:32=4.16

Bài toán 9: Tìm x biết:

a) displaystyle 250:text{ }left( {10-x} right)=25 b) displaystyle 3x-2018:2=23
c) displaystyle left( {9x-21} right):3=2 d)  displaystyle 53left( {9-x} right)=53
a)       displaystyle 231+left( {312-x} right)=531 b)       displaystyle 15:x+120:12=15

Bài toán 10: Tìm x biết:

displaystyle begin{array}{l}a)~~~~91-5.left( {5+x} right)=61\b)~~~left[ {left( {x+34} right)-50} right].2=56\c)~~~~1045-left[ {215-left( {3x-24} right)} right]=5end{array}                         displaystyle begin{array}{l}d)~~~left[ {195-left( {15x-27} right)} right].39=4212\e)~~~~30-3left( {x-2} right)=18end{array}

Bài toán 11: So sánh:

displaystyle begin{array}{l}a)~~~~A=text{ }123.123text{ }vgrave{a}text{ }B=122.124\b)~~~A=text{ }987.984text{ }vgrave{a}text{ }B=text{ }986.985end{array}                        displaystyle begin{array}{l}c)~~~~A=text{ }2009.2011text{ }vgrave{a}text{ }B=2010.2010\d)~~~A=text{ }2018.2020text{ }vgrave{a}text{ }B=text{ }2019.2019end{array}