Home / Tài liệu tiếng Anh / Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh

Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh

Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh

Cuốn sách Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh không trình bày lại kiến thức cơ bản mà tập trung vào việc nêu lên các phần kiến thức nâng cao và bài tập ứng dụng liên quan tới 20 chuyên đề chính, tập trung nhiều vào các vấn đề hay và khó thường gặp trong các đề thi. Các câu hỏi hay và khó đều có đáp án, giải thích chi tiết và đặc biệt là có ghi chú nguồn gốc của tài liệu tham khảo của mỗi câu ở phần đáp án.

CHUYÊN ĐỀ 1: Modal Verbs
CHUYÊN ĐỀ 2: Reducing a clause
CHUYÊN ĐỀ 3: Passive Voice
CHUYÊN ĐỀ 4: Subjunctives and Unreal Tenses
CHUYÊN ĐỀ 5: Clauses of Concession and Reason
CHUYÊN ĐỀ 6: Tenses
CHUYÊN ĐỀ 7: Conditions
CHUYÊN ĐỀ 8: Comparisons
CHUYÊN ĐỀ 9: Styles
CHUYÊN ĐỀ 10: Noun Clauses
CHUYÊN ĐỀ 11 : V.ing/ Infinitives
CHUYÊN ĐỀ 12: Paired Conjunctions
CHUYÊN ĐỀ 13: Relative Clauses
CHUYÊN ĐỀ 14: Inversions
CHUYÊN ĐỀ 15: So … that/ Such … that
CHUYÊN ĐỀ 16: Cleft Sentences
CHUYÊN ĐỀ 17: Phrasal Verbs
CHUYÊN ĐỀ 18: Idioms
CHUYÊN ĐỀ 19: Reported Speech
CHUYÊN ĐỀ 20: Others

Download : PDF

Xem thêm:
Tóm lược ngữ pháp tiếng Anh – THCS, THPT
100 Câu tiếng Anh Trắc Nghiệm Giới Từ (Có Đáp Án)