Home / Sách / Sách Luật / [PDF] Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

[PDF] Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

[PDF] Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Đây là bộ luật lớn nhất của nước ta hiện nay. Với 689 điều luật, Bộ luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân có tính phổ biến trong đời sống của nhân dân ta hiện nay.

Bộ luật hình sự quy định các chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các chủ thể trong giao lưu dân sự nhằm bảo đảm sự ổn định và lành mạnh hóa các quan hệ dân sự trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Download sách: PDF

Xem thêm:
Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF
[PDF] Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội