Home / Sách / Sách Luật / [PDF] Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

[PDF] Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

[PDF] Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế là học liệu chính thức sử dụng trong giảng dạy, học tập môn luật thương mại và một số chuyên đề tự chọn thuộc chương trình đào tạo cử nhân luật, cử nhân chuyên ngành luật kinh tế, luật thương mại quốc tế và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối với cơ sở đào tạo khác, giáo trình luật thương mại cũng có thể được sử dụng làm học liệu cho các môn học có nội dung tương tự như luật kinh tế, luật kinh doanh.

Luật thương mại quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế. Tuy nhiên, vì có sự khác nhau trong cách tiếp cận khái niệm “thương mại quốc tế” giữa Việt Nam với một số nước nên khái niệm về luật thương mại quốc tế đôi khi không được sử dụng một cách thống nhất.

Download sách: PDF

Xem thêm:
Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF
[Ebook] Giáo trình Luật Đất đai PDF