Home / Tiếng Anh 6 / Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 7. TELEVISION

Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 7. TELEVISION

Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 7. TELEVISION
UNIT 7. TELEVISION (Truyền hình)

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 SGK chương trình mới hay và đầy đủ giúp học tốt hơn.

– cartoon /kɑrˈtun/ (n): phim hoạt hình

– game show /ˈɡeɪm ˌʃoʊ/ (n): chương trình trò chơi, buổi truyền hình giải trí

– film /fɪlm/ (n): phim truyện

– comedy /ˈkɑː.mə.di/ (n): hài kịch, phim hài

– newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/ (n): người đọc bản tin trèn đài, truyền hình

– weatherman /ˈweð·ərˌmæn/ (n): người thông báo tin thời tiết trên đài, ti vi

– adventure /ədˈven·tʃər/ (n) cuộc phiêu lưu

– announce /əˈnɑʊns/ (v): thông báo

– audience /ˈɔ·di·əns/ (n): khán giả

– character /ˈkær·ək·tər/ (n): nhân vật

– clumsy /ˈklʌm·zi/ (adj): vụng về

– cool /kul/ (adj): dễ thương

– cute /kjut/ (adj): xinh xắn

– documentary /ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri/ (n): phim tài liệu

– educate /ˈedʒ·əˌkeɪt/ (v): giáo dục

– educational /ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/ (adj): mang tính giáo dục

– entertain /ˌen·tərˈteɪn/ (v): giải trí

– event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

– fact /fækt/ (n): thực tế, sự thật hiển nhiên

– fair /feər/ (n): hội chợ, chợ phiên

– funny /ˈfʌn i/ (adj): hài hước

– human /ˈhju·mən/ (adj): thuộc về con người

– local /ˈloʊ·kəl/ (adj): mang tính địa phương

– main /meɪn/ (adj): chính yếu, chủ đạo

– manner /ˈmæn ər/ (n): tác phong, phong cách

– MC viết tắt của từ Master of Ceremony /ˈmæs tər ʌv ˈser·əˌmoʊ·ni/ (n): người dẫn chương trình

– musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): buổi biểu diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

– national /ˈnæʃ·ə·nəl/ (adj): thuộc về quốc gia

– pig racing /pɪɡ ˈreɪ·sɪŋ/ (n): đua lợn

– programme /ˈproʊ.ɡræm/ (n): chương trình

– reason /ˈri zən/ (n): nguyên nhân

– remote control /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ (n): điều khiển (ti vi) từ xa

– reporter /rɪˈpɔr·t̬ər/ (n): phóng viên

– schedule /ˈskedʒ.uːl/ (n): chương trình, lịch trình

– series /ˈsɪər·iz/ (n): phim dài kỳ trên truyền hình

– stupid /ˈstu·pɪd/ (adj): đần độn, ngớ ngẩn

– universe /ˈju·nəˌvɜrs/ (n): vũ trụ

– viewer /ˈvju·ər/ (n): người xem (ti vi)

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Anh 6
Từ vựng tiếng Anh 6 – UNIT 8. SPORTS AND GAMES