Home / Tài liệu tiếng Trung / ĐƠN XIN VIỆC BẢN CHUẨN BẰNG TIẾNG TRUNG

ĐƠN XIN VIỆC BẢN CHUẨN BẰNG TIẾNG TRUNG

ĐƠN XIN VIỆC BẢN CHUẨN BẰNG TIẾNG TRUNG
=======!!====
越南社会主义共和国
Yuènán shèhuì zhǔyì gònghéguó
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

独立- 自由- 幸福 Dúlì- zìyóu- xìngfú
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

职业申请书
Zhíyè shēnqǐng shū
Đơn xin việc

本人为 Běnrén wéi : Tôi tên là

省/ 市县/ 郡人 Shěng/ shì xiàn/ jùn rén: Người Tỉnh/Thành – Huyện/quận

生于 Shēng yú: Sinh năm
身份证号码: 于由省/ 市公安厅发给 Shēnfèn zhèng hàomǎ: Yú yóu shěng/ shì gōng’ān tīng fā gěi. Số CMND: Nơi cấp:

现住地址 Xiàn zhù dìzhǐ: Địa chỉ thường trú

文化程度 Wénhuà chéngdù: Trình độ văn hóa

外文程度 Wàiwén chéngdù: Trình độ ngoại ngữ

专门技术( 或特长) Zhuānmén jìshù (huò tècháng): Kỹ năng chuyên môn (hoặc sở trường)

电脑操作 Diànnǎo cāozuò: Trình độ tin học

体康 Tǐ kāng: Thể trạng (tình trạng sức khỏe)

现在, 失业蒙贵公司/ 企业取录与安置工作, 尚能接纳本人保证实现贵公司/ 企业所交予之任务, 并在期限内完成其工作, 且严正执行政府现行之主张政策和公司/ 企业内的规则与纪律.
Xiànzài, shīyè méng guì gōngsī/ qǐyè qǔ lù yǔ ānzhì gōngzuò, shàng néng jiēnà běnrén bǎozhèng shíxiàn guì gōngsī/ qǐyè suǒ jiāo yǔ zhī rènwù, bìng zài qíxiàn nèi wánchéng qí gōngzuò, qiě yánzhèng zhíxíng zhèngfǔ xiànxíng zhī zhǔzhāng zhèngcè hé gōngsī/ qǐyè Nèi de guīzé yǔ jìlǜ.
Hiện tại đang thất nghiệp mong quý công ty / doanh nghiệp tuyển chọn và bố trí công việc, hi vọng có thể được thu nhận, tôi cam đoan với quý công ty/doanh nghiệp hoàn thành đúng hạn công việc mà qúy công ty giao cho , và chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc và kỷ luật của công ty/ doanh nghiệp cũng như các chủ trương, chính sách hiện hành của chính phủ.

乞予取录谨呈 Qǐ yú qǔ lù jǐn chéng: Xin trình tuyển chọn:

贵公司/ 企业经理 Guì gōngsī/ qǐyè jīnglǐ quản lý quý công ty/ doanh nghiệp

申请人 Shēnqǐng rén: Người ứng tuyển:

年月日 Nián yue rì: Ngày tháng năm

履历表 Lǚlì biǎo: Sơ yếu lý lịch:

越文姓名Yuè wén xìngmíng: Tên tiếng Việt

中文姓名 Zhōngwén xìngmíng: Tên tiếng Trung

出生日期 Chūshēng rìqí: Ngày sinh

出生地点 Chūshēng dìdiǎn: Nơi sinh

婚姻情况 Hūnyīn qíngkuàng: Tình trạng hôn nhân

联络号码 Liánluò hàomǎ: Số liên lạc

身份证号码 Shēnfèn zhèng hàomǎ: Số chứng minh thư nhân dân

所申请的职位 Suǒ shēnqǐng de zhíwèi: Vị trí ứng tuyển

希望待遇 Xīwàng dàiyù Đãi ngộ kỳ vọng

现实地址 Xiànshí dìzhǐ Địa điểm hiện tại:

学力 Xuélì Trình độ

学校名称Xuéxiào míngchēng Tên trường

就读时间 Jiùdú shíjiān Thời gian học

自 2008年至 2012 年 Zì 2008 nián zhì 2012 nián Từ năm 2008 đến năm 2012

程度及文凭名称 : 大学毕业证 Chéngdù jí wénpíng míngchēng: Dàxué bìyè zhèng Tên văn bằng và trình độ: Bằng tốt nghiệp đại học

语言或方言 : 英文及中文 Yǔyán huò fāngyán: Yīngwén jí zhōngwén Ngôn ngữ hoặc phương ngữ: Anh văn và Trung văn

能讲的语言或方言 Néng jiǎng de yǔyán huò fāngyán: Ngôn ngữ hoặc phương ngữ có thể nói

能写的文字 Néng xiě de wénzì: Ngôn ngữ có thể viết

以往就业详情 Yǐwǎng jiùyè xiángqíng Chi tiết công việc trước kia

商号名称 Shānghào míngchēng: Tên công ty (cửa hàng)

所任职位 Suǒ rènzhí wèi: Vị trí đã đảm nhận

任职时间 Rènzhí shíjiān: Thời gian đảm nhận

离职理由 Lízhí lǐyóu: Lý do rời bỏ

现时职业 Xiànshí zhíyè: Chuyên ngành hiện tại

现时雇主商号名称: Xiànshí gùzhǔ shānghào míngchēng: Tên của hàng (nơi thuê việc) hiện tại

现时雇主地址 Xiànshí gùzhǔ dìzhǐ: Địa chỉ(nơi thuê việc) hiện tại

现时月薪 Xiànshí yuèxīn: Lương tháng hiện tại

服务时间 Fúwù shíjiān: Thời gian phục vụ

个人专长Gèrén zhuāncháng: Sở trường cá nhân

申请人签名Shēnqǐng rén qiānmíng: Chữ ký người xin việc
❤️❤️❤️
祝你们好运☘️☘️☘️

Xem thêm bài:
Liên từ trong tiếng Trung
Hội thoại tiếng Trung khi phỏng vấn xin việc