Home / Tài liệu tiếng Trung / Từ vựng tiếng Trung chủ đề mạng xã hội

Từ vựng tiếng Trung chủ đề mạng xã hội

Từ vựng tiếng Trung chủ đề mạng xã hội

facebook 脸书 liǎn shū

weibo 微博 wēi bó

wechat 微信 wēixìn

instagram 照片墙 zhàopiàn qiáng

douyin (tiktok) 抖音 dǒu yīn

lục châu 绿洲 lǜzhōu

QQ (tương tự yahoo) QQ QQ

tiểu hồng thư 小红书 xiǎo hóng shū

đăng bài viết 发帖 fātiě

đăng ảnh 发照片 fā zhàopiàn

đăng video 发视频 fā shìpín

livestream 直播 zhíbò

bài viết 帖子 tiězi

chia sẻ 分享 fēnxiǎng

chuyển tiếp 转发 zhuǎnfā

trả lời 回复 huífù

bình luận 评论 pínglùn

đăng story 分享新鲜事 fēnxiǎng xīnxiān shì

kết bạn 加好友 jiā hǎoyǒu

xóa bạn 删除/ 解除好友 shānchú/ jiěchú hǎoyǒu

like 赞/ 点赞 zàn/ diǎn zàn

follow 关注 guānzhù

khám phá 发现 fāxiàn

đã lưu 收藏夹 shōucáng jiá

tạo nhóm 创建群聊 chuàngjiàn qún liáo

tạo tin nhanh 创建快拍 chuàngjiàn kuài pāi

bạn bè 好友 hǎoyǒu

nhóm 小组 xiǎozǔ

sự kiện 活动 huódòng

đăng tải hình ảnh 上传照片 shàngchuán zhàopiàn

ghim bài viết 置顶帖子 zhìdǐng tiězi

lưu bài viết 收藏帖子 shōucáng tiězi

chỉnh sửa bài viết 编辑帖子 biānjí tiězi

cài đặt riêng tư 隐私设置 yǐnsī shèzhì

đăng vào album 上传到相册 shàngchuán dào xiàngcè

cho vào thùng rác 移至垃圾箱 yí zhì lā jī xiāng

tắt thông báo bài viết 关闭帖子通知 guānbì tiě zǐ tōngzhī

hot search 热搜 rè sōu

lựa chọn react 选择心情 xuǎnzé xīnqíng

cài đặt 设置 shèzhì

fans/ người theo dõi 粉丝 fěnsī

nhóm fans 粉丝团 fěnsī tuán

Từ vựng tiếng Trung chủ đề mạng xã hội: Tên các tiện ích

kỉ niệm (xem lại ngày này năm trước) 那年今天 nà nián jīntiān

trang 公共主页 gōnggòng zhǔyè

bạn bè quanh đây 周边好友 zhōubiān hǎoyǒu

hẹn hò 友缘 yǒu yuán

bạn bè gần đây 附近的人 fùjìn de rén

trò chơi 游戏 yóuxì

story 快拍 kuài pāi

đăng story 发布快拍 fābù kuài pāi

trang cá nhân 个人主页 gèrén zhǔyè

tin nhắn 短信 duǎnxìn

tin nhắn riêng 私信 sīxìn

danh bạ 通讯录 tōngxùn lù

nhóm chat 群聊 qún liáo

tuòng wechat 朋友圈 péngyǒu quān

quét mã để tìm bạn bè 扫一扫 sǎo yī sǎo

lắc để tìm bạn bè 摇一摇 yáo yī yáo

xem qua 看一看 kàn yī kàn

album 相册 xiàngcè

ảnh đại diện 头像 tóuxiàng

icon, hình dán 表情包 biǎoqíng bāo

biệt danh 昵称 nìchēng

tài khoản wechat 微信号 wēi xìnhào

mã QR tài khoản 二维码名片 èr wéi mǎ míngpiàn

thêm 更多 gèng duō

đề xuất 推荐 tuījiàn

chủ đề hot 热门话题 rèmén huàtí

tin nhắn nhắc nhở 消息提醒 xiāoxī tíxǐng

topic, chủ đề bàn luận 超话 chāo huà

thông báo 通知 tōngzhī

đã xem 已读 yǐ dú

bình chọn 投票 tóupiào

công khai 公开 gōngkāi

bạn bè 好友 hǎoyǒu

bạn bè, trừ …. 好友,除了… hǎoyǒu, chúle…

bạn bè cụ thể 指定好友 zhǐdìng hǎoyǒu

chỉ mình tôi 仅限自己 jǐn xiàn zìjǐ

bạn thân 密友 mìyǒu

bạn xã giao 普通朋友 pǔtōng péngyǒu

Lựa chọn vị trí đăng bài

Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm

bảng tin 动态信息 dòngtài xìnxī

trên dòng thời gian của bạn bè 好友的时间线 hǎoyǒu de shíjiān xiàn

trong nhóm 小组 xiǎozǔ

trên trang của bạn 公共主页 gōnggòng zhǔyè

Các hình thức đăng bài trên mạng xã hội

Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm

bài viết 文章 wénzhāng

tạo phòng họp mặt 视频聊天室 shìpín liáotiān shì

ảnh 照片 zhàopiàn

video 视频 shìpín

gắn thẻ bạn bè 标记好友 biāojì hǎoyǒu

cảm xúc 感受 gǎnshòu

hoạt động, sự kiện 活动 huódòng

check – in 签到 qiāndào

video trực tiếp 直播视频 zhíbò shìpín

màu nền 背景颜色 bèijǐng yánsè

camera 相机 xiàngjī

đăng file gif 动图 dòng tú

yêu cầu đề xuất 求推荐 qiú tuījiàn

xem chung 包厢 bāoxiāng

bán hàng 卖东西 mài dōngxī

Xem thêm bài:
90 Câu khẩu ngữ tiếng Trung trong mua bán mặc cả giá
Từ vựng tiếng Trung về Thời gian