Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng Soumatome N3 PDF

Tổng hợp từ vựng Soumatome N3 PDF

Tổng hợp từ vựng Soumatome N3 PDF
Danh sách từ vựng N3 được trích từ giáo trình Soumatome N3.
Bộ từ vựng bao gồm nhiều từ vựng các chủ đề khác nhau trong tiếng nhật. Từ vựng soumatome đơn giãn và hiệu quả.
Bộ từ vựng đầy đủ và chi tiết giúp các bạn trong việc học tập và ôn thi JLPT N3.

Download tài liệu: PDF