Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng Mimikara N1 PDF

Tổng hợp từ vựng Mimikara N1 PDF

Tổng hợp từ vựng Mimikara N1

Từ vựng Mimikara Oboeru N1 Từ vựng bao gồm tất cả 14 bài học tương đương khoảng 1170 từ vựng N1.
Tài liệu này được chia sẽ miễn phí trên một số trang mạng hôm nay mình sưu tầm lại và chia sẻ kiến thức hữu ích liên quan đến từ vựng giúp các bạn sắp thi JLPT ôn tập hiệu quả hơn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng Hợp Từ Vựng Mimikara Oboeru N3 PDF
200 Tính từ tiếng Nhật N2 PDF