Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh / Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 8: Quy luật Menđen.Quy luật phân li

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 8: Quy luật Menđen.Quy luật phân li

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 8: Quy luật Menđen.Quy luật phân li (Có đáp án)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Sinh học. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Sinh học lớp 12 theo từng bài.Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Sinh học lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.

Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1: Nội dung chính của qui luật phân li là gì?
A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân
B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử
C. F2 phân li kiểu hình xáp xỉ 3 trội /1 lặn
D. F1 đồng tính còn F2 phân tính xấp xỉ 3 trội/1lặn

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng với quy luật phân li của Menđen?
A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyển quy định
B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen quy định
C. Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp
D. F1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết

Câu 3: Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn là:
A. Thấy được phân ly của tính trạng ở các thế hệ lai
B. Xác định được dòng thuần chủng
C. Tìm được phương thức di truyền của tính trạng
D. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen?
A. Sự phân chia của NST
B. Sự nhân đôi và phân li của NST
C. Sự tiếp hợp và bắt chéo NST
D. Sự phân chia tâm động ở kì sau

Câu 5: Ở một loại thực vật, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường, cho rằng quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. Cho giao phấn 2 cây bố mẹ tứ bội với nhau, phép lai nào sau đây ở đời con không có sự phân tính về kiểu hình?
A. AAaa x Aaaa
B. Aaaa x AAAa
C. AAaa x AAaa
D. Aaaa x Aaaa

Câu 6: Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai nào dưới đây?
A. Aa x Aa
B. aa x aa
C. AA x Aa
D. AA x AA

Câu 7: Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li là:
A. số lượng cá thể đem lai phải lớn
B. cá thể đem lai phải thuần chủng
C. quá trình giảm phân xảy ra bình thường
D. tính trạng trội là trội hoàn toàn

Câu 8: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:
A. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen.
B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hơp của cặp gen alen.
C. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử đưa đến sự phân li của cặp gen alen.
D. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen.

Câu 9: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai
A. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 3 trội: 1 lặn
B. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn
C. Đều có kiểu hình khác bố mẹ
D. Đều có kiểu hình giống bố mẹ

Câu 10: Ở một loài thực vât A quy định quả tròn, a quy định quả dẹt, cho 3 phép lai: AA x AA, Aa x Aa, aa xaa. Xác định kiểu hình đời con của cả ba phép lai?
A. 2 tròn : 1 dẹt
B. 5 tròn : 7 dẹt
C. 7 tròn : 5 dẹt
D. 1 tròn : 1 dẹt

Câu 11: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là
A. Lai phân tích
B. Lai khác dòng
C. Lai thuận – nghịch
D. Lai cải tiến

Câu 12: Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng,Menden đã đề ra giả thuyết về sự phân ly của các cặp:
A. gen
B. Alen
C. Tính trạng
D. Nhân tố di truyền

Câu 13: Thể đồng hợp là cơ thể mang
A. 2 alen giống nhau của cùng một gen
B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen
C. Nhiều alen giống nhau của cùng một gen
D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen

Câu 14: Cho cây lúa hạt tròn lai với cây lúa hạt dài, F1 thu được 100% cây lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số cây lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây lúa hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ
A. 1/4
B. 1/3
C. 3/4
D. 2/3

Câu 15: Bệnh bạch tạng do một alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định tính trạng bình thường. Trong một gia đình, người bố bị bạch tạng, còn người mẹ bình thường nhưng có bố mắc bệnh bạch tạng. Cặp bố mẹ này sinh con mắc bệnh với xác suất là
A. 75% con gái
B. 25% tổng số con
C. 75% con trai
D. 50% tổng số con