Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn GDCD / Trắc Nghiệm GDCD lớp 12 (theo từng bài và có đáp án)

Trắc Nghiệm GDCD lớp 12 (theo từng bài và có đáp án)

Trắc Nghiệm GDCD lớp 12 (theo từng bài và có đáp án)

Trắc nghiệm bài 1: Pháp luật và đời sống

Trắc nghiệm bài 2: Thực hiện pháp luật

Trắc nghiệm bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Trắc nghiệm bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Trắc nghiệm bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Trắc nghiệm bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Trắc nghiệm bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Trắc nghiệm bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Trắc nghiệm bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước