Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Địa lý / Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 18: Đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 18: Đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 18: Đô thị hóa
Phần Địa lý tự nhiên lớp 12
(Có đáp án)

Câu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng? Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế do các đô thị là
A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng
B. Nơi có các trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế lớn
C. Nơi có động lực lao động đông đảo, được đào tạo chuyên môn kĩ thuật
D. Nơi có cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tốt

Câu 2: Đặc điểm đô thị hoá ở nước ta là:
A. Trình độ đô thị hoá thấp.
B. Tỉ lệ dân thành thị giảm.
C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng.
D. Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ở nước ta?
A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
B. Hà Nội, Cần Thơ.
C. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.
D. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Câu 4: Vùng có số dân đô thị nhiều nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đông Nam Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 5: Nhược điểm lớn của đô thị nước ta làm hạn chế khả năng đầu tư phát triển kinh tế
A. có quy mô, diện tích và dân số không lớn.
B. phân tán về không gian địa lí.
C. phân bố không đồng đều giữa các vùng.
D. nếp sống xen lẫn giữa thành thị và nông thôn.

Câu 6: Năm đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là:
A. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng , Đà nẵng
B. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ
C. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ
D. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương

Câu 7: Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do
A. Trồng lúa nước cần nhiều lao động.
B. Vùng mới được khai thác gần đây.
C. Có nhiều trung tâm công nghiệp.
D. Có điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cư trú.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với quá trình đô thị hóa nước ta:
A. Thời phong kiến, đô thị Việt Nam hình thành ở nơi có vị trí thuận lợi với chức năng hành chính, thương mại, quân sự.
B. Thời Pháp thuộc, hệ thống đô thị được mở rộng và tập trung phát triển mạnh.
C. Từ 1945-1975, ở miền Bắc đô thị hóa gắn với quá trình công nghiệp hóa trên cơ sở mạng lưới đô thị có từ trước.
D. Từ 1975 đến nay, các đô thị phát triển mạnh, các đô thị được mở rộng nhanh hơn, đặc biệt phát triển các đô thị lớn.

Câu 9: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ đô thị hóa của nước ta còn thấp:
A. Hệ thống giao thông, điện, nước, môi trường và các công trình phúc lợi xã hội còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
B. Các vấn đề an ninh trật tự xã hội còn nổi cộm, chưa giải quyết triệt để.
C. Số lao động đang đổ xô tự do vào các đô thị để kiếm công ăn việc làm còn lớn.
D. Nếp sống đô thị và nông thôn còn xen lẫn vào nhau.

Câu 10: So với các nước trong khu vực, tỉ lệ dân số đô thị của nước ta ở mức:
A. Cao
B. Trung bình
C. Thấp
D. Rất thấp

Câu 11: Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta là:
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
B. Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ
D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 12: Đô thị có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay
A. Hà Nội
B. TP Hồ Chí Minh
C. Hải Phòng
D. Đà Nẵng

Câu 13: Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do
A. Nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất
B. Điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị
C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm
D. Có sự di dân từ thành thị vè nông thôn

Câu 14: Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị cần
A. Hạn chế dòng di dân từ nông thôn vào đô thị
B. Ngăn chặn lối sống cư dân nông thôn nhích gần lối sống thành thị
C. Giảm bớt tốc độ đô thị hóa
D. Tiến hành đô thị hóa xuất phát từ công nghiệp hóa

Câu 15: Vùng có số lượng đô thị ít nhất nước ta là:
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
B. Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ
D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 16: Ảnh hướng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là
A. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa
B. Tăng tỉ lệ lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật
C. Tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
D. Tăng cường thu hút đầu tư cơ cấu kinh tế

Câu 17: Quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ nhất ở nước ta trong thời kì
A. Pháp thuộc.
B. 1954 – 1975.
C. 1975 –1986.
D. 1986 đến nay.

Câu 18: Vùng có số lượng thị trấn nhiều nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long
B. Tây Nguyên
C. Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 19: Tại sao từ năm 1965 đến năm 1972, quá trình đô thị hóa ở nước ta bị chững lại ?
A. Tỉ lệ gia tăng dân số giảm.
B. Chính sách thu hút dân thành thị về nông thôn.
C. Các đô thị bị chiến tranh phá hoại.
D. Chính sách hạn chế di dân tự phát đến thành thị.

Câu 20: Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của nước ta là
A. tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân.
B. tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật.
C. tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
D. thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển.

Câu 21: Ý nào sau đây không phải là tác động của quá trình đô thị hóa tới nền kinh tế nước ta
A. Tạo thêm việc làm cho người lao động.
B.Tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.
C.Làm giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
D.Tỉ lệ dân cư thành thị tăng nhanh.

Câu 22: Đặc điểm nào sau đây không phải là tác động tích cực của quá trình đô thị hóa:
A. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
B. An ninh trật tự xã hội khó kiểm soát
C. Tạo nhiều việc làm và thu nhập
D. Thu hút đầu tư lớn

Câu 23: Quá trình đô thị hóa nảy sinh hậu quả:
A. Môi trường bị ô nhiễm
B. Gia tăng đói nghèo
C. Nếp sống văn hóa bị xâm hại
D. Tài nguyên cạn kiệt

Câu 24: Tỉ lệ dân số đô thị chiếm chưa đến 1/3 dân số nước ta đã chứng tỏ
A. nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ thu hút nhiều lao động.
B. điều kiện sống ở nông thôn được cải thiện đáng kể.
C. hầu hết các đô thị ở nước ta có quy mô nhỏ.
D. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.

Câu 25: Nguyên nhân làm cho quá trình đô thị hóa của nước ta phát triển hiện nay là do:
A. Nền kinh tế thị trường
B. Thu hút nhiều đầu tư nước ngoài
C. Nước ta hội nhập quốc tế và khu vực
D. Quá trình công nghiệp hóa đang được đẩy mạnh

Câu 26: Nguyên nhân làm cho quá trình đô thị hóa tạo ra nhiều tác động tiêu cực là do:
A. Dân nông thôn kéo lên thành phố
B. Đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa
C. Cơ chế thị trường tác động
D. Đời sống nhân dân ngày càng cao

Câu 27: So với các nước trong khu vực và thế giới, nhìn chung cơ sở hạ tầng của các đô thị nước ta ở vào
A. Cao
B. Khá cao
C. Trung bình
D. Thấp

Câu 28: Vùng có số dân thành thị đông nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long
B. Đồng bằng sông Hồng
C. Đông Nam Bộ
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ