Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Tanki Master JLPT Drill N3 – 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 PDF + Audio CD

Download Tanki Master JLPT Drill N3 – 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 PDF + Audio CD

Tanki Master JLPT Drill N3 – 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 PDF + Audio CD

Cuốn sách này là một tập hợp các câu hỏi mà bạn có thể học tất cả các môn thi (các từ, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu) được thực hiện trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật của một cuốn sách. Đó là một tính năng mà bạn có thể nghiên cứu tất cả các đối tượng trong những ngày ngắn. Định dạng của vấn đề là cùng định dạng với bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và CD nghe.

内容紹介
本書は、日本語能力試験で出題される試験科目(文字、語彙、文法、読解、聴解)をすべて1冊で勉強できる問題集です。短い日数ですべての科目を勉強できるのが特徴です。問題の形式は日本語能力試験と同じ形式になっています。
第2版では、より実際の試験問題に近づけるべく、改善をしました。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây