Home / Toán 12 / Download sách giao khoa giải tích 12 nâng cao PDF

Download sách giao khoa giải tích 12 nâng cao PDF

Download sách giao khoa giải tích 12 nâng cao PDF
Sách giáo khoa toán 12 nâng cao

Bản sao của Sách giáo khoa Giải tích 12 nâng cao
SGK Giải tích 12 nâng cao

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO
Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
1. Tính đơn điệu của hàm số
2. Cực trị của hàm số
3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
4. Đồ thị hàm số và phép tịnh tiến tọa độ
5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm đa thức
7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm phân thức
8. Một số bài toán thường gặp vẽ đồ thị

Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit
1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
2. Lũy thừa với sô mũ thực
3. Tổng qua về Logarit
4. Số e và logarit tự nhiên
5. Hàm số mũ và hàm số Logarit
6. Hàm số lũy thừa
7. Phương trình mũ và phương trình logarit
8. Hệ phương trình mũ và logarit

Download sách: PDF