Home / Tài liệu tiếng Hàn / Những câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Hàn thường gặp

Những câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Hàn thường gặp

Những câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Hàn thường gặp

TOP 40 câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi đi xin việc ở công ty Hàn

Một số mẫu câu giao tiếp cơ bản nhất mà bạn có thể tham khảo như :

1.안녕하세요. 어떻게 왔어요?
Xin chào, anh đến có việc gì thế?

2. 일자리 찾으러 왔습니다.
Tôi đến để tìm việc.

3. … 자리에 지원하고 싶습니다.
Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí …

4. … 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì…

5. …를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để……

6. 저의 장점은 … 입니다.
Các thế mạnh của tôi là…

7. 제 약점은 … 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 …. 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Một (số) điểm yếu của tôi là… Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này

8. 저는 높은 수준의 …를 구사할 수 있습니다.
Tôi có khả năng sử dụng… thành thạo.

9. 저는 제가 … 과 … 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Tôi có khả năng… và…

10. 저는 …에서 …년 간 일한 경험이 있습니다.
Tôi có… năm kinh nghiệm trong…

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề phỏng vấn xin việc
Từ vựng tiếng Hàn dùng trong công ty và văn phòng