Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri – 日本語能力試験N3対策問題&要点整理 PDF

Download JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri – 日本語能力試験N3対策問題&要点整理 PDF

JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri – 日本語能力試験N3対策問題&要点整理

JLPT N3 Taisaku-mondai & Yoten-seiri cho kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và từ vựng với câu trả lời

JLPT Taisaku Mondai & Yoten Seiri Dokkai N3
Sách hướng dẫn bạn từng bước từ dễ đến khó để tiếp cận tốt với đề thi đọc hiểu khi thi N3. Gồm hai file riêng, một file bài tập và một file đáp án. Hãy dùng nó để bổ sung vào tài liệu luyện thi N3 của bạn.

商品の説明
読解のレッスンと言語知識(文字・語彙・文法)のまとめができる!言語知識(文字・語彙・文法)・読解の模擬問題つき。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook : PDF