Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT N3 Japanese Language Proficiency Test Official Book – 日本語能力試験 公式問題集 N3 単行本 PDF + Audio CD

Download JLPT N3 Japanese Language Proficiency Test Official Book – 日本語能力試験 公式問題集 N3 単行本 PDF + Audio CD

JLPT N3 Japanese Language Proficiency Test Official Book – 日本語能力試験 公式問題集 N3 単行本

Bộ sưu tập vấn đề duy nhất chính thức N1 ~ N5 bán đồng thời
Cuối cùng phát hành! Đây là cuốn sách vấn đề duy nhất tóm tắt các câu hỏi thực sự ban hành.
Số lượng câu hỏi tương đương với một kỳ thi được liệt kê từ các câu hỏi được yêu cầu cho kỳ thi sau năm 2010.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và CD nghe.

内容紹介
唯一の公式問題集 N1~N5同時発売■
ついに発売!!実際に出題された問題をまとめた唯一の問題集です。
2010年以降の試験に出題された問題の中から、試験1回分相当の量の問題が収載されています。
聴解のCDとスクリプト付き。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây