Home / Tài liệu tiếng Anh / Học Tiếng Anh Qua Gốc Từ (tập 1)

Học Tiếng Anh Qua Gốc Từ (tập 1)

Học Tiếng Anh Qua Gốc Từ (tập 1)
Tác giả : Vũ Chiến Công


Có bao giờ, bạn nhìn thấy một từ Tiếng Anh rất quen, nhưng không thể nhớ nghĩa của nó? Bạn không phải là người duy nhất đâu!

Khi tương tác với một từ Tiếng Anh, bộ não lưu lại ở chế độ “tạm thời”. Nếu không được “chăm sóc”, nó bị xóa khỏi não bộ.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu học Ngữ Pháp Tiếng Anh cơ bản
Tài liệu học Động Từ Tiếng Anh