Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng cao

Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng cao

Giải Bài Tập Hóa Học 12 Nâng cao
Trình bày: Trần Trung Ninh
Nhà cung cấp: NXB Đại Học Quốc Gia – 2010

Trong chương trình sách lớp 12 có khá nhiều khái niệm rất trừu tượng như: amin, polime, ăn mòn kim loại, cacbohiđrat,… Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, tác giả đã cụ thể hóa các vấn đề nêu trên thông qua những lời giải và hướng dẫn của từng bài toán. Từ đó sẽ giúp học sinh hiễu rõ và vận dụng kiến thức vào bài toán cụ thể có kết quả.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF