Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 2 PDF

Sách Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 2 PDF

Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 2
Tác giả: Andrew Matthews

Đơn giản, thực tiễn và rất thú vị, Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 2 nói về những người chúng ta yêu thương, những người giúp đỡ chúng ta và những ngừơi cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né.

Quyển sách này còn nói về:
– Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người Đối phó với những nhà tiên tri bi quan
– Đôi khi phải biết nói KHÔNG
– Chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.
Tất cả là nhằm để hiểu một điều nếu bạn muốn có bạn, trước hết bạn phải là một người bạn.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 3 PDF