Home / Cao Đẳng - Đại Học / Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin PDF

Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin PDF

Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin
Tailieuvui.com cùng gửi đến các bạn tài liệu tổng hợp “Câu hỏi và trả lời môn nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lenin” trong tài liệu này cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản cho sinh viên phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn.

Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản CN Mác – Lênin:
– 35 câu hỏi-trả lời phần Triết học
– 26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế chính trị
– 20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

Download tài liệu : PDF

Xem thêm bài: 31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học PDF