Home / Tài liệu tiếng Anh / 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

Tổng Hợp 3000 từng vựng tiếng Anh theo chủ đề giúp bạn có thể hiểu được 90% cuộc hội thoại hằng ngày, các bài báo và tạp chí bằng tiếng Anh.

3000 từ vựng thông dụng nhất giúp người học có một vốn từ đấng kể để tự tin giao tiếp, phục vụ trong đời sông hằng ngày, đặc biệt giúp học sinh có thể dịch câu và làm bài tập dễ dàng hơn.

3000 từ vựng cơ bản nhất phù hợp với mọi đối tượng học sinh, có thể áp dụng trong giao tiếp, đời sống hằng ngày và phục vụ hiệu quả cho việc học tập.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu học Động từ tiếng Anh
Tài liệu học Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho học sinh THPT