Home / Tài liệu tiếng Anh / 21 Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh THPT cần nắm vững

21 Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh THPT cần nắm vững

Tổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh THPT cần nắm vững
Tổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh THPT cần nắm vững cung cấp cho các em các chủ đề ngữ pháp trọng tâm và các dạng bài tập để các em luyện tập nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp – từ vựng một cách chắc chắn nhất trước khi bước vào chính thức kỳ thi THPT Quốc Gia môn tiếng anh.

Chuyên đề 1: Các thì hiện tại
Chuyên đề 2: Các thi quá khứ
Chuyên đề 3: Các thì tương lai
Chuyên đề 4: Sự hòa hợp giữa các thời (the sequence of tenses)
Chuyên đề 5: Động từ khuyết thiếu (modal verbs)
Chuyên đề 6: Câu điều kiện và câu ước(conditional sentences and wishes)
Chuyên đề 7: Câu bị động(passive sentences)
Chuyên đề 8: Câu tường thuật
Chuyên đề 9: Infinitves and gerunds (to v và v-ing)
Chuyên đề 10: Gerund and present participle(danh động từ và hiện tại phân từ)
Chuyên đề 11: Sự so sánh
Chuyên đề 12: Mệnh đề quan hệ
Chuyên đề 13: Sự đảo ngữ (inversion)
Chuyên đề 14: Các mệnh đề và cụm từ
Chuyên đề 15: Sentence connectors
Chuyên đề 16: Câu hỏi đuôi- tag questions
Chuyên đề 17: Subject – verbs agreement
Chuyên đề 18 :Từ hạn định ( determiners)
Chuyên đề 19: Articles (mạo từ)
Chuyên đề 20: Prepositions (giới từ)
Chuyên đề 21: Subjuntive (giả định)
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Anh
Tài liệu học Ngữ Pháp Tiếng Anh cơ bản
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh